Skicka SMS

Winbas hjälp

Tjänsten Skicka SMS innebär att sms kan skickas till mobiltelefon från Winbas. Tjänsten kräver aktivering hos Winbas AB och ger tillgång till ett enkelt sätt att skicka meddelanden till t.ex. medarbetare eller kunder.

Funktionen som ger tillgång till tjänsten Skicka SMS väljs in i Winbas knapprad eller placeras som en ikon på Winbas skrivbord. När funktionen väljs kommer dialogen Skicka SMS att visas på skärmen.

Välj först in knappen eller ikonen

När knappen väljs in i Winbas knapprad eller skrivbord, återfinns funktionen i avsnittet Menyer och inställningar.

Funktionen är även tillgänglig direkt under Winbas Navigatör om denna används, också här under avsnittet Menyer och inställningar.

Dialogen Skicka SMS

Sök mottagarens namn innebär att man kan söka upp ett telefonnummer genom att skriva in namnet på mottagaren. Sökningen kommer då dels att ske på egna medarbetare registrerade i användare, samt på kunder och leverantörer samt deras referenser. Angivelse av namn ökar också spårbarheten eftersom uppgiften sparas och man då lättare kan koppla namnet bakom det använda telefonnumret. Om meddelandet ska skickas till flera mottagare används komma (,) för att separera namnet innan nästa namn skrivs in.

Börja skriva in namnet och namn och telefon visas i listan. Välj med tangenten enter eller genom att klicka i listan på det aktuella namnet.

Vid fler mottagare använd komma och påbörja sökning på nästa namn.

I exemplet ovan kommer fälten namn och telefon därefter att innehålla vardera två uppgifter separerade med kommatecken.

Nummer till mobiltelefon ska innehålla telefonnumret till mottagaren. Om inte sökning tidigare har skett på namn kan telefon anges direkt. Det finns också möjlighet att ange flera telefonnummer, i detta fall ska fältet innehålla flera nummer separerade med komma (,).

Formatering av telefonnummer. Tjänsten Skicka SMS kräver landnummer och med prefixet 00 framför, varför telefonnumret automatiskt kommer att formateras om inte landsnummer finns angivet när meddelandet skickas. Om inte landsnummer finns med i telefonnumret kommer systemet att välja 0046 (Sverige).

Text i meddelandet utgör texten själva i sms:et och är begränsat till 918 tecken. Antal använda tecken visas till höger om texten när den skrivs eller klistras in från annan mall eller dokument.

Avsändare kan antingen vara en text, såsom företagets namn - eller ett nummer till en telefon dit ett eventuellt svar ska skickas. Administratören bestämmer om det alltid ska vara en fast avsändare, eller om respektive användare kan stå som egen avsändare via inställningen Lås avsändare.

Om man väljer ej låst avsändare kan istället en personlig avsändare användas för respektive användare, och då lämpligen telefonnumret till avsändarens mobiltelefon. Numret anges då i dialogen och sparas till nästa gång dialogen används.

Avsändarens telefonnummer ska anges med landsnummer utan prefixet "00". Om avsändaren består av ett telefonnummer att svara till, kommer detta automatiskt att formateras med landsnumret 46 (Sverige) utan inledande nollor om inte landsnummer finns med i telefonnumret när meddelandet skickas.

Fliken Tidigare skickade

Fliken Tidigare skickade utgör en intern logg över meddelanden som har skickats, denna tillsammans med loggen på sms-servern utgör då debiteringsunderlaget för de sms som har skickats. Loggen kan också användas för att kopiera tidigare texter som ska skickas på nytt.

Meddelanden för användaren eller hela företaget

Initialt visas meddelanden skickade av den inloggade användaren i listan över tidigare skickade meddelanden.

Administratör med WB-rättigheter kan välja att se alla skickade meddelanden på samtliga användare genom att kryssa av alternativet Visa enbart skickade av Signatur.

Statusraden med antal med antal skickade meddelanden

Statusraden under listan i dialogen kommer att visa antal meddelanden skickade av användaren eller det totala antalet skickade meddelanden i företaget beroende på om alternativet är kryssat.

Statusraden informerar även om hur många av tidigare skickade meddelanden som i nuläget har levererats, d.v.s. skickats ut till den mottagande mobiltelefonen (se kolumnen Status nedan).

Kolumner i listan över skickade meddelanden

Skickat visar datum och tid som meddelandets skickades till servern.

Namn innehåller namnet på mottagaren om detta angavs när meddelandet skickades.

Till visar mottagarens telefonnummer formaterat som det skickades med inledande prefix 00 samt landsnummer.

Text utgör själva meddelandetexten.

Från visar kolumnen med avsändarens namn (text) eller telefonnummer. Kolumnen kan väljas in när flera olika avsändare används på företaget och inställningen Lås avsändare inte används.

TrackingID utgör ett unikt ID-begrepp för det enskilda meddelandet vid korrespondensen med servern för att kunna avgöra meddelandets status.

Status indikerar att meddelandet har skickats ut till telefonen. Beroende på trafik och om t.ex. telefonen har varit avstängd kan status förändras direkt eller när telefon har satts på och meddelandet skickats från servern. Meddelanden som har levererats indikeras med grön flagga i listan och väntande (buffrade) meddelanden visas med vit flagga. Meddelanden som av olika anledningar inte kunnat levereras visas med röd flagga.

Statuskod

Statustext

Betydelse

E

Error

Felmeddelande när meddelandet ska skickas, t.ex. "Customer denied" som innebär att tjänsten inte är aktiverad.

B

Buffered

Tillfällig status som innebär att operatören ännu inte har kunnat leverera meddelandet än p.g.a. problem i operatörsnätverket eller i mobiltelefonen (inkorg full etc.). Försök att leverera meddelandet igen pågår.

D

Delivered

Slutgiltig status som bekräftar att meddelandet har levererats.

F

Failed

Slutgiltig status efter försök att leverera meddelandet, men leverans av meddelandet misslyckades någonstans i nätet.

Signatur visar avsändarens signatur och används främst när man visar alla skickade meddelanden på samtliga användare genom att kryssa av alternativet Visa enbart skickade av Signatur.

Datornamn visar namnet på den fysiska terminal som meddelandet har skickats från.

Datoranvändare avser användare inloggad i Windows när meddelandet skickades.

Kolumner och funktioner

Genom att högerklicka på listan med tidigare skickade meddelanden kan följande funktioner nås.

Välj in ytterligare kolumner i listan

Från början visas de viktigaste uppgifterna för skickade meddelanden i listan. För att välja in ytterligare information om meddelandet såsom vilken avsändare som har använts, eller vilken dator meddelandet skickades ifrån - kan anpassa kolumner väljas genom att högerklicka på listan.

Om ytterligare kolumner väljs in - maximera eventuellt fönstret eller öka fönstrets storlek genom att dra i nedre högra hörnet eller fönstrets kant för att lättare kunna se uppgifterna i listan.

Skriv ut listan tidigare skickade SMS

Genom att välja något av alternativen Skriv ut innehåll i skärmlista eller Skicka innehåll i skärmlista till Excel kan vidare rapportering och bearbetning ske av materialet. Utskriften blir enligt den sortering och de kolumner som tidigare har valts in i skärmlistan.

Kopiera ett tidigare SMS

Genom att kopiera ett tidigare sms kan detta skickas igen eller t.ex. texten vidarebefordras till ytterligare mottagare. Välj mellan att kopiera meddelandets text, eller hela meddelandet med även t.ex. uppgifter om mottagare genom att högerklicka på meddelandet i listan.

Ta bort tidigare SMS

Administratören kan vid behov välja att ta bort enstaka eller alla tidigare skickade meddelanden. Alla meddelanden tas bort genom att först välja bort alternativet Visa enbart skickade av Signatur.

Notera att alla sms alltid kommer att vara lagrade på den centrala sms-servern, även om meddelanden tas bort från företaget i Winbas.


Tjänsten Skicka SMS kräver att drivrutinen för MSXML2 finns installerad på datorn. Drivrutinen installeras med Internet Explorer 6.0 eller senare, varför IE6 eller annat paket innehållande msxml2.dll måste vara installerat på datorn där tjänsten används.


Se även: