Utskrifter Bokföring - SIE-rapporter

Winbas hjälp

Utskrifter Bokföring

Winbas outsourcad redovisning

Standard Import Export

I Sverige finns en överenskommelse mellan producenterna av administrativ programvara. Denna förening heter SIE-gruppen och har till syfte att standardisera data som ofta sänds från ett system till ett annat.

SIE står för Standard Import Export. Det finns ett antal program som skapar eller tar emot filer i detta specifika format som är standard för denna typ av transaktioner.

I Winbas kan man dels läsa in verifikationer som kommer från t.ex. ett lönesystem från en annan programleverantör via rutinen Import SIE4 verifikationer, eller skapa SIE rapporter till andra system. Winbas hanterar tre varianter av denna standard:

Export av bokslutssaldon och periodsaldon

SIE 2 exporterar bokslutssaldon och periodsaldon årsvis med IB och UB för det aktuella räkenskapsåret. Även eventuella budgetsaldon för alla berörda konton det innevarande räkenskapsåret tas med i denna rapport. I exporten inkluderas även uppgifter om kontoplan och SRU-koder. SIE 2 skapar alltså ett underlag på konto och undernivåer såsom resultatenheter periodvis. Årssaldon kan t.ex. användas för program för deklaration eller årsredovisning och syftet med rapporten kan även vara att man avser att utnyttja något av marknadens fristående boksluts- eller nyckeltalsprogram.

Export / import av transaktioner

SIE 4E (export) är en utökad variant av export och denna skapar även transaktioner på verifikationsnivå inom räkenskapsåret. SIE 4E innehåller alla uppgifter om kontoplan, bokslutssaldon, periodsaldon och budgetsaldon som även ingår i SIE 2. Denna rapport används när en fullständig export av bokföringen under räkenskapsåret ska göras till ett annat program. t.ex. kan ett revisionsprogram utföra olika automatiska kontroller.

SIE 4I (import) avser import av verifikationer i ett annat redovisningsprogram (exporterat från Winbas). SIE 4I innehåller inga uppgifter om IB, UB eller periodsaldon utan enbart verifikationerna inom den valda perioden. Detta är en enklare variant av SIE4 som t.ex. löneprogram annars använder för export av verifikationer till affärssystemet. Syftet med rapporten kan t.ex. vara att förmedla företagets bokföring med verifikat till revisionsbyrå månadsvis.

Fr.o.m. - T.o.m. datum. Innevarande bokföringsperiod föreslås automatiskt när alternativet SIE 4I väljs. Eftersom intervallet är Fr.o.m. - T.o.m. datum kan verifikationer för en enskild dag eller vecka vid behov också exporteras.

Periodiserad bokföring

Vid export av transaktioner enligt SIE 4E eller skapande av fil avsedd för import enligt SIE 4I kommer en kontroll av transaktionerna att utföras om bokföringsmodellen Periodiserad bokföring används.

SIE 4E. Om transaktioner som exporteras på det innevarande räkenskapsåret är kostnadsförda (med periodiseringsdatum) framåt i tiden på ett senare räkenskapsår, kommer dessa transaktioner att konteras på Konto för förutbetalda kostnader och upplupna intäkter angivet i inställningar för bokföring.

SIE 4I. Transaktioner som i detta fall är kostnadsförda i tiden på en period som ligger utanför den period som är vald att exportera kommer att konteras på Konto för förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Beroende på vilken period (eller vilka perioder) som exporteras kan transaktioner före den aktuella perioden, men inom räkenskapsåret att konteras på kontot, samt transaktioner kostnadsförda efter perioden inom räkenskapsåret eller på senare räkenskapsår.

Enbart uppdaterade periodsaldon

Alternativet Enbart uppdaterade periodsaldon är tillgängligt när direktbokföring används och innebär att periodsaldon och utgående balans för innevarande räkenskapsår och föregående räkenskapsår enbart baseras på uppdaterade verifikationer och bokförd reskontra, oavsett inställningar bokföring.

Om direktbokföring inte används, kommer SIE typ 2 och 4E alltid att baseras på uppdaterade periodsaldon.

Om direktbokföring används och krysset väljs bort kommer alla saldon för innevarande och föregående år istället att baseras verifikationer (och eventuellt ej bokförd reskontra) för innevarande och föregående år. Notera att rapporten då kommer att ta avsevärt längre tid att sammanställa.

Kontroll av periodsaldon

I samband med att filer av typ 2 eller typ 4E med räkenskapsårets periodsaldon skickas till revisorn kommer också kontroller av uppdaterade periodsaldon att göras. Detta gäller då också kontroll av eventuella felaktiga verifikat. Om differens skulle påträffas ges då en förfrågan om Kontroll av Verifikationer ska utföras för att åtgärda problemet innan filen skapas. Kontroll av Verifikationer hanterar då eventuella problem som av olika skäl kan ha uppstått i berörda saldon under året.

SIE-fil skapas

Sökväg och namn till den skapade filen visas i programmets statusrad efter utförd körning. När filnamnet visas är det också möjligt att vid behov öppna och granska filen. Klicka på Öppna längst ner till höger i programmets statusrad för att öppna filen.


För ytterligare information om SIE-formatet se: