Databasverktyg - Vanliga orsaker till Reparera databas

Winbas hjälp

Databasverktyg
Reparera databas

Vanliga orsaker till att Reparera databas måste utföras

Det finns i huvudsak tre olika orsaker till att en databas skadas och måste repareras.

Avbruten skrivoperation

Databasen är opålitlig eller skadad på grund av en avbruten skrivoperation, vilket i sin tur kan bero på att det program som anropar databasen har avlutats på ett icke korrekt sätt.

Avsluta program korrekt

 

Avsluta alltid Winbas och andra program genom att klicka på Avsluta under Arkiv eller använd knappen Stäng på namnlisten.

Om en databas är öppen och skriver data när Winbas avslutas onormalt, kan databasmotorn markera filen som opålitlig eller skadad. Detta kan inträffa om datorn stängs av manuellt utan att Windows först avslutas eller om strömförsörjningen bryts.

Fel i nätverk eller diskenhet

Övriga situationer innebär kanske inte att programmet avslutas, men kan ändå påverka skrivning av data till hårddisken medan databasen är öppen. Detta kan exempelvis inträffa vid datakollisioner i Nätverk eller fel i diskenheter. Om något av dessa avbrott inträffar kan databasen markeras som eventuellt skadad.

När Winbas påbörjar en skrivoperation ställs en flagga och som sedan återställs när operationen har slutförts. Om en skrivoperation avbryts förblir flaggan inställd. Vid försök att öppna databasen igen drar databasmotorn (Jet) slutsatsen att flaggan är inställd och rapporterar att databasen är skadad. I de flesta fall är inte data i databasen skadade, men den inställda flaggan varnar Jet för att en skada kan ha uppstått. I sådana fall kan komprimering och/eller reparation normalt återställa databasen.

Om detta förhållande uppstår, finns det sätt att avgöra vilken användare och arbetsstation som var ansvarig för markeringen av filen som opålitlig. Använd funktionen Fellogg i Inloggade klienter för att avgöra vilken arbetsstation som gör att databasen är markerad som opålitlig.

Felaktig maskinvara för nätverk

I detta fall beror inte skadan på databasmotorn. I stället har filen bokstavligen skadats av någon yttre orsak. Denna orsak kan vara en eller flera länkar i maskinvarukedjan mellan den dator där databasen finns och den dator där databasen är öppen. Det kan bland annat röra sig om nätverkskort, nätverkskablar, routrar och hubbar.

Allvarliga skador på grund av maskinvara yttrar sig i att databaser inte kan återställas genom komprimering eller reparation. Maskinvaruskador återkommer normalt tills den maskinvara som orsakar dem repareras eller byts ut.

Se avsnittet Hårdvarukrav och Nätverk i Tekniska specifikationer för ytterligare information om specifikationer:

Antivirus

I vissa fall kan antivirusprogram orsaka att transaktioner inte hanteras på ett korrekt sätt och att funktionerna Reparera, Komprimera eller Återskapa databas måste utföras.

Övergripande riktlinjer vid användning av antivirusprogram och de vanligaste programmen.

Kontrollera att eventuellt installerat antivirusprogram på server har inställningar som exkluderar Winbas transaktionshantering för att undvika störningar som kan uppkomma därav.


Se även avsnittet: