Design av listor - Fält i Inneliggande serviceorder

Winbas hjälp

Förteckning över fält - Översikt

Förteckning över fält som används vid design och utskrift av Inneliggande serviceorder.

Fältnamn

Beskrivning

Inneliggande serviceorder

Inneliggande serviceorder

Signatur

Anmälare / säljare, registrerad signatur för användare.

Åtgärdas

Åtgärdas datum angiven som den förväntade leveranstiden.

Ordernr

Serviceorderns nummer.

BeställarID

Beställarens ID-begrepp.

Beställare

Beställarens namn.

Best.besöksadress

Beställarens eventuella besöksadress.

Best.utd.adress

Beställarens utdelningsadress med gata och nummer.

Best.postadress

Postnummer och ort i beställarens adress.

Best.telefon

Telefonnummer till beställaren.

Best.e-mail

Beställarens e-mailadress.

Kundnummer

Betalande kund.

Kundsöknamn

Söknamn för betalande kund.

Kundnamn

Betalande kunds namn.

Kundadress

Betalande kunds utdelningsadress.

Kundpostadress

Betalande kunds postadress.

Kund org.nummer

Organisationsnummer eller personnummer för det företag eller person som har köpt eller lämnat in viss typ av materiel som t.ex. kräver rapportering till myndigheter.

Leverans namn

Namn på kundens Leveransadress.

Leverans referens

Referens hos mottagaren registrerad på serviceordern.

Leverans adress

Utdelningsadress för kundens Leveransadress.

Leverans postadress

Postnummer och ort för kundens leveransadress.

Leverans telefon

Mobiltelefon till mottagaren registrerad i kundens leveransadress.

Leverans e-mail

E-mailadress till mottagaren registrerad i kundens leveransadress.

Orderdatum

Serviceorderns registreringsdatum.

Res.enhet

Resultatenhet eventuellt angiven på serviceordern.

Projekt

Projekt eventuellt angivet på serviceordern.

Anläggning

Eventuell anläggning från anläggningsregistret.

Serienummer

Eventuellt serienummer angivet på orderns framsida.

Er referens

Normalt huvudreferens eller annan referens registrerad på kunden.

Vår referens

Registrerad referens såsom inloggad användare.

Er order

Kundens ordernummer i förekommande fall.

Godsmärke

Eventuell märkning registrerad på ordern.

Transp.sätt

Transportsätt föreslaget från kunden och eventuellt ändrat på serviceordern.

Lev.villkor

Leveransvillkor föreslaget från kunden och eventuellt ändrat på serviceordern.

Bet.villkor

Betalningsvillkor föreslaget från kunden och eventuellt ändrat på serviceordern.

Bet.dagar

Betalningsvillkorets antal dagar till förfallodatum.

Summavikt

Orderns totala vikt summerad från ingående produkters vikt.

Frakt

Fraktavgift angiven på ordern eller föreslagen baserat på Inställningar Order.

Fakt.avg

Faktureringsavgift angiven på order eller automatiskt föreslagen baserat på inställningar.

Netto

Netto total.

Fakturabel.

Fakturabelopp inklusive avgifter och moms.

Fakturakundnr

Fakturakund är kundnummer för den kund som ska faktureras.

Faktureras

Anger att ordern kommer att faktureras.

Fakturerad

Ja - Serviceordern är tidigare fakturerad (Uppdaterad).

Inl.kvitto

Ja - Inlämningskvitto är utskrivet.

Utl.kvitto

Ja - Utlämningskvitto är utskrivet.

Fraktsedel

Ja - Fraktsedel är utskriven.

Anmälan text

Anmälarens / säljarens kommentar vid inlämning.

Åtgärd text

Åtgärdens text.

Åtgärdat

Åtgärdat datum.

Expedierad

Signaturen för den som har expedierat, åtgärdat eller lämnat ut godset kopplat till ordern.

Statuskod

Status anger var i processen en order befinner sig såsom t.ex. Gods mottaget o.s.v.

Statustext

Tillhörande statustext som föreslås när ett e-mail eller sms ska skickas till beställaren.