Uppackningsunderlag

Winbas hjälp

Vid kommande delleveranser från leverantör kan uppackningsunderlag användas för att plocka ut enstaka rader från flera beställningar baserat på meddelande från leverantören. Uppackningsunderlaget innehåller då avvikelser från beställningarna som sedan användas för att leverera in mottagna varor.

Skapande av uppackningsunderlag innebär ett förarbete där en ny beställning skapas av de transaktioner som berörs och dessa kommer då att flyttas från befintliga beställningar på en leverantör till den nya beställningen. En delleverans kan då innebära att en beställning delvis ligger kvar med icke levererade varor, eller att tidigare beställning helt tas bort om alla varor har inkommit. Alla inkomna varor ligger efteråt i den nya beställningen som sedan kan ligga till grund för Inleverans.

Administrationens huvudmeny eller Winbas skrivbord

Välj in Uppackningsunderlag i Administrationens huvudmeny eller som genväg på Winbas skrivbord. Uppackningsunderlag återfinns i avdelningen produkter i Anpassa menyalternativ eller Winbas navigatör förutsatt att rättigheten Uppackningsunderlag finns på den inloggade användaren.

Arbetsgång vid skapande av Uppackningsunderlag

  1. Välj leverantör

  2. Flytta ner aktuella rader till en ny beställning

  3. Ändra eventuella antal på flyttade rader

  4. Spara alla ändringar

Dialogen

Ange leverantör genom att skriva in leverantörens nummer eller att använda söklistan. Om söklistan används kommer enbart att de leverantörer som har registrerade beställningar att visas i listan.

Statusraden i söklistan visar antal leverantörer med beställningar.

Listan med beställningstransaktioner visar alla transaktioner på beställningar till den angivna leverantören. Genom att anpassa skärmlistan kan valfria kolumner från beställningarnas huvud och transaktionsrader väljas in och visas på skärmen. Från början visas bl.a. beställningens nummer, produkten och beställt antal. Om många kolumner ska visas kan fönstrets bredd ökas genom att dra i kanten eller i hörnet på fönstret. Statusraden under skärmlistan talar om hur många transaktioner som återfinns på den aktuella leverantören.

Knappen Flytta markerade används för att först markera en eller flera rader i listan och därefter flytta ner dessa till den andra Listan över flyttade transaktioner. Använd shift-knappen för att markera ett intervall eller ctrl-knappen för att markera enstaka rader som ska flyttas. Använd knappen en eller flera gånger tills alla berörda rader är flyttade från tidigare beställningar.

Statusraden under skärmlistan med beställningstransaktioner visar antal transaktioner samt hur många som har flyttats.

Listan med flyttade transaktioner visar de transaktionsrader som flyttats från befintliga beställningar på leverantören och som kommer att utgöra den nya beställningen. Så länge ny beställning inte har skapas med knappen F7 - Spara kommer tidigare beställningsnummer att visas i listan. Kolumner och eventuellt anpassade rader i de båda skärmlistorna följs år utseendemässigt, vilket innebär att båda listornas utseende initialt bestäms av de senast sparade inställningarna för någon av listorna per respektive användare.

Knappen Tillbaka markerade innebär att en eller flera markerade rader i listan med flyttade transaktioner tas bort och flyttas tillbaka till den ursprungliga beställningen. Knappen används således för att ångra flyttning av rader som inte ska vara med i den nya beställningen.

Beställt antal och eventuella prisuppgifter kan förändras på de flyttade transaktionsraderna vid behov och det förändrade antalet kommer då att sparas med transaktionen på den nya beställningen. Notera att alla förändringar hålls i minnet tills knappen F7 - Spara används. Alla ändringar sparas alltså vid ett tillfälle när alla förändringar har utförts.

Knappen F7 - Spara används för att skapa den nya beställningen och spara alla flyttade och förändrade rader. Använd i första hand knappen F7 - Spara när alla ändringar är utförda. Efter att den nya beställningen har skapats kommer denna dock att ligga kvar på skärmen och ytterligare förändringar kan göras om så är nödvändigt. I detta fall används knappen spara igen för att spara ytterligare ändringar i beställningen. Den nya beställningen kommer att ligga kvar tills knappen F8 - Avbryt väljs.

När knappen F7 - Spara har valts visas den nya beställningens nummer i statusraden under skärmlistan med flyttade transaktioner.

Notera att rader som har sparats på en ny beställning inte kan flyttas tillbaka efter att dessa har sparats. Arbetsgången bör därför vara att först flytta alla berörda rader, eventuellt ändra antal och därefter välja F7 - Spara när allt är klart.

Knappen F8 - Avbryt medför att skärmen blankas från tidigare leverantör och ny leverantör med nya beställningstransaktioner kan bearbetas. Använd knappen för att välja en annan leverantör när en beställning har skapats eller för att avbryta flyttade men inte sparade rader i skärmbilden.

Skärmlistan

I skärmlistan visas uppgifter från beställningens huvud och själva transaktionen med t.ex. Produktbenämning och Beställt antal per beställningsrad beroende på vilka kolumner som har valts in. Genom att välja in ytterligare kolumner kan t.ex. följande också visas från produkten i transaktionen:

Lev.artikelnr är normalt invalt i listorna och visar leverantörens artikelnummer som komplement till det vanliga produktnumret.

Best.punkt visar produktens beställningspunkt.

Max lagerantal visar max antal i lager (eller förpackningsantal) för produkten.

Alternativa produktnummer. Det är även möjligt att välja in alternativa produktnummer samt eventuella varianter som kolumner i skärmlistan med beställningens transaktioner.

Detta ger också möjlighet att färglägga rader baserat på villkor innehållande produktens egenskaper registrerade som alternativa nummer eller varianter.

Snabbmeny och direktutskrifter

Listan med beställningstransaktioner. Genom att ange en leverantör kan alla beställningsrader till denna leverantör skrivas ut genom att högerklicka på den översta listan och välja något av alternativen för utskrift. Transaktionerna kommer då att skrivas ut i den sorteringsordning som för tillfället är vald i skärmlistan som exempelvis leverantörens artikelnummer eller lagerplacering.

Listan med flyttade transaktioner som innehåller de transaktionsrader som har flyttats från befintliga beställningar på leverantören kan även denna skrivas ut genom att högerklicka på den nedre listan. Denna utskrift innehåller då det färdiga uppackningsunderlaget som utgör beställningen.

Beställningen som utgör uppackningsunderlaget kan även skrivas ut som beställningsblankett från Utskrifter Administration då denna har sparats.

Den tidigare eller nya beställningsblanketten kan också skrivas ut direkt genom att högerklicka på raden med beställningen och välja Direktutskrift Beställning.

Tidigare beställning i kommentar

När ett uppackningsunderlag har skapats med enskilda rader från flera beställningar, kan den tidigare beställningen härledas via transaktionens kommentar. Märkningen kommer då i efterhand att läggas sist på en ny rad efter eventuell tidigare kommentarstext på raden.

Vid inleverans prickas leveransen av med hänvisning från leverantören och det tidigare beställningsnumret. Numret kan också sedan också användas vid avstämning mot fakturan.


Närliggande rutiner: