Version 2019-08-01

Winbas hjälp

Tidigare Nyheter

Nedan följer tidigare nyheter i Winbas för respektive version med start från version 2019-08-01.

 

Version 2019-08-01

   

Version 2019-08-01

Selektering Kunder, Leverantörer och Produkter - Enbart aktiva

Beroende på respektive regelverk för kunder, leverantörer och produkter gällande om inaktiva ska visas i söklistan kommer detta även att gälla vid selektering. Detta betyder då att inaktiva inte kommer att visas vid selektering på t.ex. kunder i kundkortet om inställningen Visa enbart aktiva i söklista används.

Med alternativet Visa enbart aktiva i respektive söklista är det då också möjligt att direkt växla mellan alla eller enbart aktiva när en selektering ska utföras.

 

Förslag vid ny Kund / Leverantör - Distrikt

Om Distrikt används på kunder och leverantörer och t.ex. fungerar som en gruppindelning relaterad till geografisk placering, kan nu också ett distrikt anges som standard vid registrering av en ny kund eller leverantör.
Använd grundinställningen för att ange ett distrikt som startvärde för eventuell senare tilldelning beroende på hur begreppet används.

Kunder - Lagerplats

Om lagerplatser används finns det nu möjlighet att koppla en specifik lagerplats till kunden. Använd lagerplats när kunden tillhör en geografisk lagerplats, där kanske flera butiker eller lager delar en gemensam bokning för inkommande kundorder.

Lagerplatsen angiven på kunden kommer då att användas på kundordern vid försäljning, istället för Standard lagerplats eller eventuell lagerplats kopplad till användaren.

Om inte fältet för angivelse av lagerplats syns på kundkortets baksida Övrigt, öka fönstrets storlek i höjdled.

 

Kundmallar. Om kundmallar används för att lägga upp nya kunder för respektive enhet, kan också lagerplats anges i mallen tillsammans med den övriga uppsättningen med olika uppgifter som väljs in direkt när en ny kund registreras

Kundinbetalningar - Moms på bankavgift

När bankavgift används för att lägga till kreditavgifter vid betalningen från t.ex. Klarna eller andra kreditbolag, kan nu också momsen för avgiften automatiskt konteras som ingående moms.
I detta fall anges fakturabeloppet som betalt belopp och avgiften inklusive moms tillkommer som bankavgift. Ingående momsen kommer då att automatiskt att räknas ut och dras från bankkostnaden i konteringen.

Moms på bankavgift. Inställningen för om moms ska användas görs tillsammans med kontot för bankavgift vid betalning.

Leverantörer - Fakturor - Ändra Fakturadatum

Tillsammans med andra uppgifter såsom Fakturanr, Förfallodatum och signaturer för attestering är det nu också möjligt att ändra ett felaktigt registrerat fakturadatum på leverantörsfakturan. Fakturadatum kan då förändras fram till att fakturan ingår i en utskriven bokföringsjournal.

Kontroll av produkter - Netto inpris på enhetsdetaljer

Normalt förändras underliggande enhetsprodukters Netto inpris när inpris ändras på huvudprodukten i produktkortet. Detta sker också t.ex. vid automatisk förändring av inpris i samband med Inleverans. Via funktionen Kontroll av produkter kan nu alla underliggande enhetsprodukter få ett omräknat Netto inpris baserat på bl.a. inpris, rabatt, påslag och valutakurs.

Resultatet av eventuella ändringar av prisuppgiften tas upp i listan Förändringar efter kontroll av produkter efter avslutat körning.

Ordertyper - Koppla ordertyper till lagerplatser

Vid behov finns också möjlighet att koppla en ordertyp till en lagerplats. Detta betyder att alla order registreras på den kopplade lagerplatsen när ordertypen väljs på en kundorder. Denna möjlighet kan t.ex. användas när order av typen "montage" eller "verkstad" ska till en specifik montagehall och övriga order registreras på det vanliga lagret.

En ordertyp kan då t.ex. också representera ett konsignationslager, alltså när varan är utställd på kundens lager eller butik. Lagersaldot för den kopplade lagerplatsen som registreras är kanske då även exkluderat från produktens totala lagersaldo.

Koppla till lagerplatser ger möjlighet att fälla ut vyn där en eller flera ordertyper kan kopplas till registrerade fasta lagerplatser.

Utöver ordinarie öppna ordertyper är det också möjligt att koppla Serviceorder till en lagerplats på detta sätt, t.ex. till en geografisk plats för servicearbeten.

Samfakturering - Summa att fakturera

På samma sätt som att antal order som kommer att samfaktureras visas i dialogens statusrad, kommer nu också summan av fakturabeloppen att visas.

Det totala värdet att av samfaktureringen återspeglas alltså av de urval av inneliggande order som görs i dialogen, och som kommer att samfaktureras när knappen F7 - Faktureras sedan väljs.

Kassa - Kolumnen Utpris 1-9

Kolumnen Utpris 1-9 kan väljas in för att se kundens ordinarie pris från produktens prislista 1 till 9. Använd kolumnen när kunder har nettopriser registrerade i specialprislista för att avgöra om kunden eventuellt har ett nedsatt pris.

Motsvarande funktionalitet finns nu också med vid registrering av transaktioner i vanlig kundorder i Order / faktura.
Kolumnen är alltså ett komplement till den med omfattande Interaktionen med Prisrapport som ger mer av ett helhetsintryck av ingående komponenter i prisbilden.

Kassa - Streckkodsläsare

Följande har tillkommit i de fall streckkodsläsare används i Kassa för registrering av produkter.

Ej Söklista direkt på Nummer betyder att funktionen Söklista direkt kan kopplas bort vid angivelse av produktnummer i Kassa. Detta snabbar upp registreringen t.ex. vid skanning av EAN-koder som refererar till produkten.

Nummer och Antal är en inställning som används när streckkoden innehåller både ett produktnummer och ett antal (GS1). Antal kan då t.ex. representera vikt när produkten är prissatt per kilo, och kan som exempel avse köttprodukter. I detta fall avser de första åtta tecknen produktens nummer (eller alternativnummer) och resterande fyra tecken utgörs av vikten, normalt med tre decimaler beroende på kodens utformning.

Inställningar enligt ovan gäller också vid registrering av transaktioner i Order / faktura om användaren eller terminalen är satt till Kassahantering.

Kassa - Spara leveransadress på kund

Vid registrering av kundorder i Kassa med ny eller förändrad leveransadress, kan denna nu sparas direkt på kunden och lägger sig då i listan över kundens befintliga leveransadresser.

Detta alltså på samma sätt som tidigare vid t.ex. Offertregistrering eller Order / faktura. Detta kräver också att adressuppgifterna finns med som anpassade kunduppgifter.

 

Offertregistrering - Tillåt registrering på spärrad kund

Administratören kan nu tillåta registrering av offert på spärrad kund i företaget. Offerten kan då registreras och skickas till kunden, men kundorder kan inte skapas av offerten förrän kunden inte längre är spärrad.

Tillåt offertregistrering på spärrad kund styr om spärrade kunder ska kunnas registreras på en offert. Använd alternativet när kunder som rutin spärras vid skulder och obetalda fakturor, och kunden kan beställa mer först efter betalning. Antar kunden offerten kan köpet sedan utföras när alla skulder är betalda.

Beställning - Markera flera rader

I och med denna version kan flera rader markeras vid beställning till leverantör. Detta ger tillgång till följande funktioner när flera beställningstransaktioner har markerats:

Ta bort flera rader. Markera flera transaktioner i skärmlistan med hjälp av Ctrl eller Shift tangenterna och välj därefter F9 - Ta bort. Den efterföljande dialogen kommer då att fråga om markerade rader ska tas bort från beställningen.

 

Byte av lagerplats. Ändra till en annan lagerplats på ett antal markerade rader, och därefter spara ändringen till berörda transaktioner i en beställning.

Leveranstid. Som ett komplement till att ändra leveranstid på alla ingående transaktioner från beställningens huvud, kan leveranstid förändras på flera enskilda transaktionsrader samtidigt genom att markera raderna.

Inleverans - Rapport - Summering av Summa SEK

Om kolumnen Summa SEK är invald i rapportens design, kommer nu också en summering att göras av kolumnen per leverantör. Detta alltså på samma sätt som tidigare för kolumnen Summa i leverantörens valuta.

Fakturajournaler - Föreslå alltid Bokföring via integration

Föreslå alltid Bokföring via integration är en inställning som bestämmer om alternativet Bokföring via integration alltid ska vara förvalt när Fakturajournal för kunder eller Fakturajournal för leverantörer väljs för utskrift. Detta för att säkerställa att alla journaler integreras, oavsett om man har valt bort alternativet i en tidigare körning.

Om inställningen används kommer Bokföring via integration alltid att föreslås vid Ej tidigare utskriva, och automatiskt bockas av vid alternativet Tidigare utskrivna.
Om inställningen inte används kommer Bokföring via integration istället att föreslås baserat på senast gjorda val.

Inställningen för Fakturajournal för kunder görs i avsnittet:

Och Fakturajournal för leverantörer i:

Databasuppdateringen kommer automatiskt att sätta inställningen om bokföring via integration tidigare har använts i respektive reskontra.

Utskrifter Administration - Order - Serienummer

Fältet Serienr kan nu även väljas in i designen av orderblanketten på samma sätt som på t.ex. Följesedel och Plocksedel. Serienummer på orderblanketten kan t.ex. användas när färdiga förutbestämda serienummer används, och ger då också möjlighet att få med dem direkt på ordererkännandet till kunden.

Utskrifter Administration - Utbetalningar - Första betaldatum

När en fil ska skapas för utbetalningar är Första betaldatum normalt dagen efter dagens datum och innebär således att betalning kommer att utföras tidigast imorgon.
Vid behov kan nu betalningsdatum också ändras till dagens datum då banken begär fil för utlandsbetalning, och betalning ska ske samma dag. Vid utlandsbetalning samma dag ska filen normalt skickas före kl. 15:00 för att betalning ska kunna utföras.

Innehåll


Nyheter version 2019-03-12

  Gå till www.winbas.com Hjälp om Winbas Hjälp