Version 2021-04-08

Winbas hjälp

Tidigare Nyheter

Nedan följer tidigare nyheter i Winbas för respektive version med start från version 2021-04-08.

Version 2021-04-08

Version 2021-04-08

Räntefakturering - Kredittid från fakturadatum

Det finns nu möjlighet att komplettera inställningarna runt räntefakturering med antal kreditdagar från fakturadatum.

Efter antal dagar innebär att räntetransaktion skapas efter antal dagar från förfallodatum. Ränta beräknas från förfallodatum om inte rekommenderad kredittid nedan används.

Kredittid dagar. Om förfallodatum är mindre än 30 dagar netto på fakturorna, kan istället kredittid från fakturadatum användas. Använd rekommenderad kredittid 30 dagar om inget annat har avtalats och betaltiden ofta är mindre än 30 dagar, detta då oavsett förfallodatum på fakturan.

Rekommenderat antal kreditdagar är 30.

Om Kredittid från fakturadatum används kommer istället dialogrutan Skapa räntetransaktion visas när betaldatum är kredittiden i antal dagar efter fakturadatum. Om betalningsvillkoret är satt till mer än kredittiden beräknas ränta från förfallodatum enligt första modellen.

Räntetransaktioner. Vid ändringar och kompletteringar i Räntetransaktioner kommer hänsyn att tas till kreditdagar från fakturadatum. Detta innebär att Fakturadatum nu kan registreras och visas i transaktionen på skärmen och även kan väljas in i fönstrets skärmlista.

Beroende på om kreditdagar från fakturadatum används kan räntetransaktionens informationsrad visa något av följande:

Kredittid används inte eller förfallodatum efter kredittiden.

Betalning registrerad efter rekommenderad kredittid.

Försäljning - Sök Kund / produktinformation

Om texten i Kund / produktinformation används som kundens produktnummer kan nu också en sökning att göras vid försäljning på samma sätt som ett ordinarie produktnummer eller alternativt nummer. Kundens text skrivs in som produktnummer och den kopplade produkten visas på skärmen med texten i fältet Kund / produktinformation.

Sök Text som kundens produktnummer aktiveras i inställningarna i de fall kund / produktinformation om används som kundens produktnummer. Aktivering innebär att sökning sker på begreppet vid registrering av transaktioner i t.ex. i Order / faktura, Offertregistrering och Kassa.

Order / faktura - Senaste ordertyp som tillval

Det finns nu möjlighet att koppla på eller koppla bort förslaget av senaste använda ordertyp i samband med registrering och val av ordertyp på ny order i Order / Faktura.

Det innebär att ordertyp 1 alltid föreslås, såvida man inte har valt att arbeta med samma ordertyp som användes vid föregående registrerade order.

Order / faktura - Transaktioner - Summa täckningsbidrag

Utöver orderns totala kostnad och täckningsgrad (TG) visas nu totalt täckningsbidrag (TB) på det beställda värdet i transaktionssidans statusrad tillsammans med summan av ordervärdet.
Uppgifterna visas beroende på fönstrets storlek, och om andra inställningar som t.ex. om funktionen Dölj inpris, kostnad och TG används.

Uppgifterna visas på samma sätt också i transaktionssidan vid Offertregistrering.

Inleverans - Uppdatera huvudleverantör

Uppdatera huvudleverantör vid inleverans är en inställning som ger möjlighet att välja att huvudleverantör på produkt ska uppdateras med leverantören vid Inleverans.
Användningsområdet kan vara att produktens utpriser baseras på aktuellt inpris genom kopplade priser med påläggsfaktorer, och det därför är viktigt att inpriset på produkten alltid uppdateras vid inleverans. Detta sker normalt annars inte i de fall man gör inleverans från en leverantör som inte är vald som huvudleverantör.

Inställningen utgör alltså ett komplement till den befintliga inställningen Uppdatera inpris vid inleverans som enbart registrerar priset från leverantören om inköpet är från huvudleverantören.

Produkter - Strukturer - Summera vikt och volym vid struktur

Normalt summeras Vikt, Volym och EU-vikt från strukturens detaljer till strukturens huvudprodukt automatiskt. Om den färdiga totalvikten av sortimentets huvudprodukter vanligen inte överensstämmer med summan av detaljernas vikter, kan denna automatik nu kopplas bort.

Summera vikt och volym vid struktur kryssas av i de fall man istället avser att underhålla huvudprodukternas vikter och volymer manuellt i registret, t.ex. när man för in vikten på produktkortet efter vägning av färdiga maskiner.

Produkter - Statistik - Er order och Godsmärke

I skärmlistan med produktstatistik är det nu också möjligt att välja in kolumnerna Er order och Godsmärke. Er order avser då normalt mottagarens ordernummer och godsmärke ytterligare märkning av ordern. Om transaktionen avser utleverans visas fakturans registrerade uppgifter, och vid inleverans eventuella uppgifter tidigare registrerade på beställning till leverantör.

Uppgifterna i listan kan då underlätta eftersökningen av en faktura baserat på kundens uppgifter, snarare än att högerklicka på transaktionen och visa fakturan i sin helhet på skärmen.

Produkter - Informationslistan Lagersaldo - skicka alla till Excel

Utöver innehållet i skärmlistan med produktens lagerplatser, kan nu också alla produkter och lagerplatser skickas till Excel som ett registerutdrag med registrerade transaktioner. Samtliga produkter med lagerplatser som t.ex. har ett saldo eller andra registrerade uppgifter som lagerplacering eller beställningspunkt inkluderas då i Excel-bladet.

För att utföra exporten till Excel, högerklicka på listan med lagerplatser när den har öppnats från t.ex. produktkortet eller har lagts ut på skrivbordet.

Generell prisändring - Kolumnen Inaktiv produkt

Som ett komplement till att göra ett urval på aktiva eller inaktiva produkter, kan nu också begreppet Inaktiv produkt visas, samt även förändras direkt vid Generell prisändring. Välj in kolumnen Inaktiv t.ex. i samband med att inpriser uppdateras och delar av sortimentet samtidigt ska inaktiveras eller aktiveras för försäljning.

Godkännande av betalningsförslag - Skrivare vid utskrift

I samband med definitivt godkännande av Betalningsförslag, kan en automatisk direktutskrift göras för de olika betalningssätt som ingår i betalningsförslaget. Utskriften görs till den skrivare som är vald i designen för respektive betalningsrapport.

De skrivare som används i vid godkännandet kan nu tillfälligt ändras, t.ex. till en pdf-skrivare eller annan lokal skrivare om man inte är på plats vid den ordinarie skrivaren när utskriften utförs.

Likviditetsanalys - Intervall Månad

Tidigare intervaller för analys som t.ex. Dag och Vecka har nu kompletterats intervallet Månad. Rapporten kommer då att löpa summerad per kalendermånad, med ett eventuellt fr.o.m. datum in i fösta månaden beroende på vilken tidsperiod som är angiven. Anges fr.o.m. datum och t.o.m. datum som förste respektive siste i månaden, visas alla valda månader i intervallet som hela kalendermånader.

Intervall Månad i rapporten.

Utskrifter Administration - Produktetiketter

Följande har tillkommit i samband med utskrift av Produktetiketter.
Utöver som tidigare utskrift av etiketter för produkter i specialprislista eller underlag från inleverans, kan nu också följande typer av utskrifter väljas:

Produkter i kundorder är ett nytt urval för att skriva ut etiketter till produkter som ingår i en försäljningsorder. Använd funktionen t.ex. för att skriva ut etiketter mot aktuella order där kunder kanske efterfrågar en viss märkning i leveransen.

Det är möjligt att välja ett fast antal kopior av varje etikett, eller ett antal som baseras på vad som är beställt eller levererat på ordern.

I lager på lagerplats kan användas för att skriva ut etiketter på en viss lagerplats där produktens finns på lager. Etiketterna kan då t.ex. användas för att märka produkterna eller till hylletiketter för den geografiska platsen eller annan typ av lagerplats.

Man kan på samma sätt välja ett fast antal kopior, eller antal i lager som förväntas finnas på det aktuella lagret av respektive produkt.

Flera bilder. I designläget av etikett med produktuppgifter är det nu möjligt att lägga in upp till fem olika produktbilder. Egenskaper för respektive bild i etiketten bestämmer vilken av produktens serier med bilder som ska kopplas vid utskriften. Utöver bilden på själva produkten kan ytterligare bilder t.ex. utgöra produktens varumärkeslogga, garanti eller energiklassning.

Använd flera bilder t.ex. när en viss design av etiketter är en layout för att skriva prisskyltar för vitvaror eller likande.

Utskrifter Administration - Leveransplanering - Fler egna urval

Urvalet för förslaget av leveranser är nu kompletterat med ytterligare ett fritt urvalsbegrepp för de order som ska ingå. Detta innebär att t.ex. transportsätt kan utgöra ett orderbaserat urval, samtidigt som att orderns leveranstid är centralt i kombinationen för vilka order som ska behandlas.

 
Kombinerade urvalsbegrepp baserat på inneliggande order för leveransplanering.

Använd t.ex. urval på transportsätt när en annan aktör sköter vissa leveranser och följsedel ska skickas som pdf-filer i ett visst intervall, eller när blanketter ska skrivas ut till egna turbilar.

Utskrifter Administration - Detaljstatistik - Nya kolumner

Uppgifterna Er order och Godsmärke kan nu också designas in i den specificerade versionen av rapporten Detaljstatistik. Detta innebär samtidigt att kolumnerna också kan bifogas till Excel vid utskrift till fil för vidare bearbetning.

Spec Er order

Mottagarens ordernummer.

Spec Godsmärke

Märkning av godset registrerat på ordern.

Utskrifter Administration - Samlingsfakturor - Referenskod i rubrik

Referenskod på kundens referens som normalt skrivs i blankettens huvud, kan nu också väljas in som underrubrik för varje ingående order i samlingsfakturan. Använd referenskod för varje order då den kan bestå av flera olika referenser med skilda fasta koder eller märkningar från personen som beställer hos kunden.

Säljstöd - Kalender - Listorna med aktiviteter

Följande tillägg har gjorts i Säljstöd - Kalender och listorna som visar t.ex. kommande händelser i kalendern.

Öppna kommande aktivitet. Utöver att gå till den aktuella dagen i kalendern, kommer nu också själva kalenderaktiviteten att öppnas vid dubbelklick på händelsen i listorna Ej utförda, Kommande och Sökta aktiviteter.

Flikarna tidigare ej utförda och
kommande aktiviteter i kalendern.

Möjlighet att direkt öppna aktiviteten eller gå till en aktuella dagen återfinns också i menyn vid högerklick på en rad med kalenderaktivitet i respektive lista.

Höjd på listorna. Listornas höjd i varje flik i kalendern är från start anpassade till samma höjd som månadsöversikten. Höjden på listorna kan ökas genom att dra i reglaget till höger ovanför månadsöversikten.
Om höjden på listorna har ökats och flera rader samtidigt visas, kommer nu förändringen att sparas till nästa gång kalendern öppnas.

Innehåll


Nyheter version 2021-01-21

  Gå till www.winbas.com Hjälp om Winbas Hjälp