Version 2021-01-21

Winbas hjälp

Tidigare Nyheter

Nedan följer tidigare nyheter i Winbas för respektive version med start från version 2021-01-21.

 

Version 2021-01-21

Version 2021-01-21

Produkter - Saldon för lagerplats vid beställning och försäljning

Normalt visas produktens totala lagersaldo och disponibelt antal vid registrering i samband med beställning eller försäljning. Om t.ex. en geografisk lagerplats har definierats för en arbetsgrupp är det nu möjligt att visa saldon enbart rörande den lagerplats man arbetar med.

 

 

Beställning. Funktionen återfinns bl.a. när saldon visas vid registrering i Beställningsunderlag och Beställning:

Välj knappen Visa saldon för lagerplats för att växla från det totala saldot för produkten till saldot för den enskilda lagerplatsen.

Symbolen indikerar att saldon för den registrerade produkten avser lagerplatsen.

Försäljning. På samma sätts används knapparna i Offertregistrering, Order / faktura och Serviceorder, där saldot visas för lagerplatsen om så är valt. Funktionen är global för systemet, vilket betyder att om saldon för lagerplats har aktiverats, kommer den automatiskt att gälla i en annan registreringsrutin när den öppnas.

Varning disponibelt antal. Vid försäljning påverkas också varningen om disponibelt antal, som kommer att baseras på det disponibla antalet för lagerplatsen om funktionen är aktiverad.

Kassa. I Kassa kan motsvarande kolumner väljas in i skärmlistan och innehållet påverkas då på samma sätt om saldon för lagerplats är aktiverad. Detsamma gäller för varningen om disponibelt antal som då avser det egna lagret.


Displayen indikerar att saldon avser den enskilda platsen.

I Kassa visas symbolen för att växla mellan saldon på produkten och lagerplatsen i knappraden om lagerplatser används.

Produkter. Om en lagerplats har angivits för en arbetsgrupp har användare i gruppen möjlighet att på liknande sätt se enbart saldon för sitt lager också i själva produktkortet när produkten visas. Använd symbolen vid produktens saldon för att växla mellan totala saldon för produkten eller enbart för lagerplatsen i gruppen.

Försäljning - Frågan om ändring av transaktioner

Om t.ex. leveranstid eller projekt ändras på orderns huvud och det finns registrerade transaktioner, visas frågan om att även ändra leveranstiden även på ingående transaktioner i ordern.

Anpassa frågan. Nu finns möjlighet att anpassa denna typ frågor så att alla transaktioner ändras automatiskt utan frågan behöver visas. Avsnittet Anpassa varningar och signaler kommer då att administrera eventuella ändringar i hur frågan ska hanteras och om den ska visas t.ex. i Kassa.

Alternativen Ja och Nej kommer inte att visa frågan, utan kommer automatiskt att utföra händelser för motsvarande knappar i dialogen.

Dialogen med frågan. Genom att trycka knappen Pil-ner för att expandera dialogen kan länken användas för att direkt nå den aktuella inställningen, och på detta sätt koppla direkt bort dialogen. För att växla tillbaka inställningen öppnas Anpassa varningar och signaler.

 

 

Använd länken för att koppla bort dialogen.

Dialogen med frågorna anpassas individuellt för varje situation och förekommer främst vid försäljning i Offertregistrering, Order / faktura, Serviceorder, Kassa samt i viss mån även vid Beställning.

Försäljning - Föreslå Inpris som kostnad på order

På samma sätt som vid Prisoffert kan nu också produktens inpris visas som kostnad vid försäljning i t.ex. Order / faktura eller Kassa. Använd inpris som kostnad i orderläget när marknadsinpriset som är viktigt att inte underskrida vid försäljning, men där det verkliga inpriset (kanske vägt inpris) används för analyser och statistik.
Beroende på Kostnad från produkt uppdateras radens kostnad och sätts till den ordinarie kostnaden enligt V.I.T. vid fakturering. Kostnad från produkt gör det alltså möjligt att styra om kostnad enligt produktens lagervärderingsmodell eller netto inpris ska registreras i statistiken.

Försäljning - Kostnad för avgifter i statistik

Om Faktureringsavgift, Fraktavgift och Avgift är knutna till statistik via kopplade produkter finns nu bättre möjlighet att styra kostnaden för respektive avgift. Kostnaden kan då vara ett fast inpris eller en variabel marginal för t.ex. fraktavgift.
Produkten för frakt kan då sättas till Lagervärde Täckningsgrad där själva inpriset varierar beroende på kund, men kostnad och täckningsbidrag räknas ut från priset vid försäljning i förhållande till angiven täckningsgrad i procent.

Kostnader för avgifter redovisas tillsammans med övrig försäljning t.ex. i Kunder - Statistik, Produkter - Statistik eller i rapporten Detaljstatistik.

Order / faktura - Senaste ordertyp

Ordertyp kan sättas automatiskt i olika lägen t.ex. när en kund med en specifik ordertyp har valts. När ordertypen istället ändras manuellt av användaren kommer denna ändring att sparas till nästa gång ordertyp föreslås, t.ex. när tidigare order på skärmen har sparats.

Förslaget sparas alltså per användare och innebär att man kan fortsätta att arbeta med samma ordertyp som föregående registrerade order.

Order / faktura - Transaktioner - TB och TG % i skärmlistan

På samma sätt som i t.ex. tidigare Kassa, kan nu också täckningsbidrag (TB) och täckningsgrad i procent (TG %) väljas in i skärmlistan med ordertransaktioner. Detta ger då en överblick över alla ingående täckningsgrader för raderna i ordern på transaktionssidan.

 

Täckningsbidrag visas baserat på kostnad och pris exklusive moms, eventuellt omräknat till SEK.

Om kolumnerna har valts in i listan ger det då också möjlighet att granska uppgifterna i knapplistan med transaktioner när söklista order öppnas t.ex. från orderns framsida.

Reglerna för om uppgifterna visas i olika lägen följer inställningar för Kostnad och om t.ex. funktionen Dölj inpris, kostnad och TG används.

Offertregistrering. Kolumnerna TB och TG kan också på motsvarande vis väljas in i listan samband med registrering av transaktioner i offert.

Kassa - Alternativa produktnummer i skärmlistan

På samma sätt som i kundorderns lista med transaktioner, är det nu också möjligt att välja in alternativa produktnummer och varianter som kolumner i skärmlistan med kassaorderns transaktioner.

Detta innebär att begrepp såsom produktens märke, modell, EAN-nummer och annan information kan visas både när den väljs för registrering i söklistan med produkter, och även när den är registrerad som transaktionsrad i kassan. Raden kan också färgläggas baserat på villkor innehållande produktens egenskaper registrerade som alternativa nummer eller varianter.

Kassa - Lägg till eller ändra uppgifter på referens

När en kassaorder till en vald kund registreras och referensperson anges, finns nu möjlighet att direkt spara en ny referens på kunden eller ändra uppgifter på befintlig referens direkt via knappen från kassafönstret. Uppgifter som läggs till eller förändras kan då t.ex. handla om referensens telefon, mobil eller e-postadress.

Om en ny referens har angivits på kassaordern kommer fönstret Referenser att öppnas med angivet namn för ytterligare komplettering av uppgifter som därefter sparas. Om en befintlig referens har valts, kommer Referenser istället att öppnas med den angivna referensen för eventuella förändringar.

 

Serviceorder - Skicka SMS till referens

Om inställningen Beställare hämtas från kund används, föreslås kundens uppgifter som beställare på serviceordern. I detta fall kan kundens telefonnummer som föreslås t.ex. vara ett växelnummer. Om inget annat nummer anges för beställaren, kan nu också den registrerade referensens telefonnummer användas i serviceorderns SMS-funktion.

 

Namnet för respektive nummer visas i menyn.

Om det finns ett eller flera nummer till beställaren eller referensen, kommer alla tillgängliga nummer att visas i en meny specificerade med namnet på företaget eller referensen.

Kundinbetalningar - Kundens färg vid inbetalning

Om kunden baserat på villkor har en anpassad färg som ger en indikation på t.ex. kundkortet eller vid en kundorder, kommer kunden nu också att visas med dessa egenskaper vid betalning av faktura i reskontran.

 

Kunden visas i färg beroende på villkor vid inbetalningen.

Definierade färgindikationer kan då t.ex. användas vid spärrade kunder eller där vissa kunder har belånade fakturor och betalningen istället kanske ska gå till belåningsföretaget.

Kundinbetalningar - Senaste betalningssätt

Normalt ligger första använda betalningssätt som t.ex. Bank kvar till nästa betalning som registreras för att underlätta registrering. Nu kommer också senast använda betalningssätt att föreslås även vid registrering av första inbetalningen. Detta innebär att betalningssättet inte behöver väljas om man t.ex. enbart använder betalningssätt Bank.

Kundinbetalningar - Inläsning av inbetalningar av typen BgMax

Eftersom enbart betalningar i SEK förekommer vid inläsning av filer av typen BgMax, kommer betalning av en faktura i en annan valuta att avvisas och tas istället upp som en anmärkning i rapporten. Detta kan t.ex. inträffa om kunden har fått en faktura i EUR, men gör en inbetalning i SEK via Bankgirot.

Betalningsförslag - Kontroll av kreditfakturor

Om kreditfakturor förekommer vid leverantörsbetalningar matchas dessa för avdrag mot vanliga debetfakturor när betalningsförslaget skapas. Vid många kreditfakturor och efterföljande manuell hantering kan en obalans mellan debet och kredit inträffa på en leverantör för betalning en och samma dag. Detta kan i sin tur betyda problem när betalningar skickas med fil till banken.

Om en leverantör har ett negativt saldo med kreditfakturor för betalning på samma dag, kommer en varning att visas när funktionen avslutas. Om man väljer att fortsätta bearbeta förslaget kommer kreditfakturan att markeras i listan för vidare åtgärder.

Leverantörer - Statistik - Inpåslag i skärmlistan

Kolumnen Inpåslag är nu möjlig att välja in i skrämlistan med statistik på leverantören. Kolumnen visar påslag per styck registrerat vid inleverans från produkten eller leverantören, eller fördelad kostnad registrerad vid beställning.

Påslagen vid inleverans kan då t.ex. gälla frakter och tullavgifter som har fördelats för varje vara i beställningen.

Beställning - Transaktioner - Registrera leverantörens artikelnr

Istället för att söka på leverantörens artikelnummer i det ordinarie fältet för produktnummer, kan det nu väljas in för registrering som ett eget fält i beställningens transaktionssida. Leverantörens artikelnummer föreslås då vid registrering från produkten eller från en alternativ leverantör i Leverantörspriser.

 

Leverantörens artikelnr visas för registrering.

Egen söklista. Detta möjliggör utöver sökning på numret i fältet, också sökning via söklista med utgångspunkt från leverantörens artikelnummer

Ändra numret. Det ger även möjlighet att i beställningen tillfälligt spara ett annat nummer. Ändra leverantörens artikelnummer om t.ex. olika saker köps in under samma nummer för att inte behöva lägga upp en ny produkt, eller om leverantören har en ny variant som ska provas i beställningsläget.

Kopiera numret. Vid beställning hos leverantör via webshop blir det lättare att kopiera numret i beställningen och klistra in det i webshopen.

Pil-ner nere till höger i transaktionsfönstrets statusrad används för att välja in registrering av leverantörens artikelnummer.

Beställning - Transaktioner - Informationsfält för SEK

Om en beställning är i en annan valuta än systemvalutan (SEK) kommer nu också transaktionens pris och summa i SEK att visas. Informationen visas bara om det är en beställning i främmande valuta, och inte om beställning till leverantör görs i systemvalutan.
Beställningens valutakurs, tidigare föreslagen från valutatabellens kurs för leverantörsreskontra används vid omräkningen till systemvalutan.

Beställningsunderlag - Informationsfält / ny kolumn

Informationsfält för SEK. På samma sätt som vid Beställning kommer också transaktionens pris och summa att visas i systemvalutan om andra valutor förekommer i Beställningsunderlag.
Valutakursen i detta fall är då baserad valutatabellens kurs,som också används när beställningen därefter skapas.

Leverantörens namn i skärmlistan. För att undvika att behöva klicka på raden för att visa transaktionen och kunna se leverantörens namn, kan uppgiften nu också väljas in i skärmlistan med beställningsunderlagets transaktioner.

Inleverans - Visa frågan om uppdatering av strukturer

Om en produkt ingår som en detalj i en struktur och värdet därmed påverkas vid inleverans, visas frågan om Generell uppdatering av strukturer ska utföras i samband med uppdatering av inleveransen.

Det finns nu möjlighet att koppla bort denna fråga genom följande alternativ i menyn Visa om strukturer används:

 

Visa frågan om uppdatering av strukturer ska utföras

Utför alltid generell uppdatering av strukturer

Utför inte uppdatering även om struktur har påverkats

Alternativet Utför alltid generell uppdatering av strukturer visar inte frågan utan uppdatering av strukturer kommer att ske automatiskt. I normalfallet bör funktionen alltid utföras för att ha uppdaterade strukturer, men kan kopplas bort då uppdatering istället sker vid särskilda tillfällen och kanske inte just vid den enskilda inleveransen.

Inställningar för e-mail - Nya variabler för Krav / kontoutdrag

Om e-mailavisering används för kravbrev är det nu också möjligt att använda variabler för de texter som kan användas i kravet. Variablerna kan då infogas i mailets ämnesrad eller brödtext och ersätts i mailet beroende på kundens språk och kravkod, alltså beroende på hur många krav som har skickats till kunden för en ingående faktura.

<krn>

Kravnamn, det kortare blankettnamnet som t.ex. också kan visas som rubrik i blanketten eller i mailets ämnesrad.

<krt>

Kravtext som är den längre kommentaren, kanske med hänvisningar till lagar och paragrafer i mailets textavsnitt.

Välj knappen Infoga variabel för att visa listan över tillgängliga variabler att välja in i det aktiva avsnittet efter att Krav / kontoutdrag har aktiverats för ändringar.

Utskrifter Administration - Krav / kontoutdrag - Fakturor till Excel

Tillsammans med möjligheten att skriva ut fakturor i dialogen Välj fakturor för utskrift av Krav / kontoutdrag, finns nu också möjlighet att skicka listan med urvalet av fakturor till Excel.

 

Underlaget kan därefter vid behov redigeras och kanske utgöra en alternativ form av kontoutdrag.

 

Utskrifter Administration - Blanketter - Nya fält

Följande nya fält är nu möjliga att välja in på blanketter:

EDI-kundnummer. Uppgiften EDI-Kundnr som finns på kunder och leverantörer är nu också möjlig att välja in i designen på alla blanketter när E-blanketter och EDI används. Välj in uppgiften när EDI-växeln kräver ett unikt kundnummer, eller ett GLN (Global Location Number) för att identifiera företaget.

Blankett e-mail. Om egna specifika e-mailadresser för varje försäljningsblankett har angivits på kunden är det nu möjligt att skriva ut adressen på blanketten.
Om t.ex. e-mail för faktura på finns på kunden kan uppgiften designas in på fakturablanketten när fakturor mailas till en scanningstjänst som används av ett factoringbolag. Kundens mailadress för fakturamottagning ska då stå med på fakturan så att denna kan läsas av (tolkas) från pdf:en.

Utskrifter Administration - Produkttransaktioner - Kommentar

Skriv kommentar. Egenskapen Skriv kommentar vid design av rapporten Transaktioner gör att den kan skrivas ut med kommentar för varje transaktionsrad. Kommentaren skrivs i förekommande fall med start på en egen rad efter de övriga designade uppgifterna.

Excel. Vid utskrift till fil och Excel skrivs kommentaren i en egen kolumn efter övriga kolumner.

Utskrifter Administration - Inventering - Disponibelt saldo

Som ett komplement till kolumnen Lagersaldo, kan nu också Disponibelt saldo väljas in rapporten Inventeringsunderlag. Kolumnen visar produktens eller lagerplatsens saldo minus utskrivna följesedlar, eller andra leveransblanketter angivna i Inställningar order.

Uppgiften kan t.ex. användas tillsammans med Samfakturering som kanske inte körs så ofta och där varorna har levererats innan fakturering och därför inte längre finns tillgängliga vid tillfället för Inventering.


Reducerat saldo för skickade
men ej fakturerade varor.

Utskrifter Administration - Leveransplanering - Nya kolumner

Om själva rapporten i leveransplanering används som ett underlag för leveranser kan nu också kolumnerna Transportsätt och Leveransvillkor väljas in i designen. Använd kolumnerna t.ex. när kunder hämtar godset i butik för att indikera att utkörning inte ska göras. Transportsättet kan då t.ex. vara "Hämtas av kund" eller liknande.

Innehåll


Nyheter version 2020-10-01

  Gå till www.winbas.com Hjälp om Winbas Hjälp