Version 2020-10-01

Winbas hjälp

Tidigare Nyheter

Nedan följer tidigare nyheter i Winbas för respektive version med start från version 2020-10-01.

 

Version 2020-10-01

Version 2020-10-01

Hjälpmenyn - Fjärrsupport

Istället för att gå in på sidan winbas.se och välja Fjärrsupport för hjälp och felsökning genom uppkoppling, kan alternativet nu väljas direkt i anslutning till supportfunktionerna i hjälpmenyn.

Funktionen kan också väljas in som en knapp i knappraden eller som en genväg på skrivbordet.

 

Uppkoppling via TeamViewer

Med hjälp av TeamViewer kan ansvarig supportavdelning felsöka eventuella problem genom uppkoppling mot datorn. Funktionen kräver en uppkoppling via internet och att TeamViewer laddas ner och installeras via länken som öppnas.

Winbas support eller annan leverantör

Fjärrsupport sker då via Winbas supportavdelning eller annan leverantör av supporttjänster beroende på vilken e-mailadress som är inställd i Inställningar för e-mail till support.

Söklistor för order och fakturor

Normalt sorteras en söklista stigande baserat på det fält som den har öppnats ifrån. D.v.s. kunder sorteras från A-Ö med avseende på kundnummer eller namn, eller annan kolumn som har valts för sortering. Genom att klicka på kolumnrubriken för t.ex. nummer ändras till omvänd sorteringsordning.

Gällande söklistor med order och fakturor kan nu fallande sorteringsordning sparas för söklistan så att t.ex. leverantörsfakturan med det senaste numret alltid visas överst i listan.

Sortera först om listan i önskad ordning och välj därefter alternativet Spara utseende genom att högerklicka i söklistan.

 

I t.ex. följande söklistor kan omvänd fallande sortering ställas in på nummer eller annan vald kolumn:

Order

Serviceorder

Offerter

Kundfakturor

Beställningar

Leverantörsfakturor

Om olika nummerserier används placeras serier med höga nummer högst upp i listan om alla ordertyper visas vid fallande sortering på nummer.
I dessa fall kan t.ex. också orderdatum, fakturadatum eller leveranstid väljas med fallande sortering för att få den senaste eller mest aktuella ordern överst när söklistan öppnas.

 

Användare och rättigheter - Hantering av företag

När specifika rättigheter används för enskilda företag, finns nu några ytterligare verktyg för att underlätta underhållet av rättigheter för administratören. Genom att först välja en användare och ett företag i fliken Företag visas följande funktioner när alternativet Företag väljs, eller när man högerklickar på företaget i listan:

Kopiera rättigheter för användare. Funktionen möjliggör kopiering av en uppsättning rättigheter för användaren i ett annat företag till det valda företaget.

Kopiera rättigheter för alla användare. Om t.ex. ett Nytt företag skapas, används alltid användarnas standardrättigheter fram till att eventuella egna rättigheter för företaget har definierats. Ett alternativ kan då vara att kopiera alla rättigheter som har gjorts i ett företag till ett annat.

Listan i den efterföljande dialogen visar de företag som har egna specificerade rättigheter, samt signaturer för de användare som kommer att beröras av kopieringen.

Ta bort rättigheter för användaren i företaget innebär att egna specifika rättigheter för företaget tas bort och att användarens standardrättigheter istället kommer att användas.

Ta bort rättigheter i alla företag betyder att standardrättigheter kommer att gälla för användaren i alla registrerade företag.

Registrering - Koder och benämningar

Knappen Pil-ner har vid vissa typer av koder tidigare enbart visat själva koden och inte den tillhörande benämningen t.ex. på kundkortets baksida.

I och med denna version kommer benämningar / texter att visas när listan öppnas med knappen Pil-ner även för t.ex. Landskod, Språkkod och Fakturakod för att lättare avgöra vilken kod som ska användas.

 

Vid stora eller maximerade fönster, t.ex. kundkortet - kommer benämningen också att visas i själva fältet för koden i denna typ av fält när det är tillräckligt brett för att kunna innefatta även benämningen.

 

Fönstrets bredd har ökats och benämningen visas tillsammans med koden.

 

Offertregistreringring - Summa kostnad

Utöver offertens totala täckningsgrad visas nu den totala kostnaden i transaktionssidans statusrad tillsammans med summan av det offererade värdet.
Denna uppgift kommer beroende på fönstrets storlek också att visas vid registrering av kundorder i Order / faktura.

Detta också beroende på andra inställningar som t.ex. om funktionen Dölj inpris, kostnad och TG används.

Dessutom visas nu också summa antal och summan av eventuella enhetsantal i transaktionerna på samma sätt som i kundorderns transaktionssida.

 

 

Offertregistrering - Transaktioner - Kostnad i struktur

Vid behov finns nu möjlighet att justera den föreslagna kostnaden för detaljen i strukturen på offerten på samma sätt som tidigare på kundordern. Ändringen kommer då i sin tur att påverka den totala kostnaden för offertraden. Om Statistik på detaljnivå används kommer också en förändring att påverka kostnaden registrerad för detaljen i statistiken för produkten vid en senare offertorder.

För att justeringar ska kunna göras krävs också att inställningen Kostnad syns och ändras i inställningar är aktiverad samt att Kostnad från produkt inte är aktiverad på produkten. Förändring av kostnad kan då t.ex. gälla produkter som kostar olika mycket från fall till fall.

Kassa - Summa enhetsantal

Genom att använda knappen Fler kan nu också Enhetsantal väljas in i kolumnen med summor i Kassa.

Om Enhetsantal förekommer på de ingående produkterna visas summan av enhetsantalen som då t.ex. kan vara antal kollin vid försäljning av pallar, backar eller hela lådor av en viss produkt.

 

Kassa - Varning om priset på raden är noll

På samma sätt som vid vanlig kundorder där en varning visas om summan / priset på raden är noll, visas nu samma varning vid registrering i Kassa. Till skillnad från i Order / faktura där varningen besvaras med en Ja / Nej-fråga, visas den som ett meddelande i Kassa.

Anpassa varningen. Varningen visas som meddelande i statusraden, och kan istället också anpassas till dialog där ok måste tryckas för att bekräfta i kassan.

Varningen visas med svart text, ljusblå bakgrund och med ljudsignal.

Kassa - Produkten finns inte registrerad

Även meddelandet om att en produkt inte finns registrerad kan nu anpassas t.ex. med en specifik ljudsignal. Lägg till en ljudsignal när produkter skannas i kassan för att uppmärksamma att den skannade koden inte finns registrerad i systemet.

Detta gör det också möjligt att visa meddelandet som en dialog där ok måste tryckas, då detta meddelande annars normalt visas i fönstrets statusrad.

Kassa - Enhetsantal i Mask för nästa kolumn med enter

Om Enhetsantal används och kolumnen Enh.antal är vald i Mask för nästa kolumn med enter, går markören till enhetsantal om produkten har registrerade enhetsantal.
Om produkten inte har registrerade enhetsantal kommer nu istället Antal att aktiveras för redigering istället för enhetsantal. Detta då också förutsatt att Antal i inte är vald i masken, då antal istället alltid aktiveras vid enter.

För att få en snabb registrering i ett blandat sortiment där en delmängd av produkterna är registrerade med enhetsantal, välj alltså in Enh.antal och välj bort den ordinarie kolumnen Antal från masken.

 

Kassa - Betalning - Kontant och kort i den förenklade vyn

De två tidigare fasta standardknapparna för kontant betalning och kortbetalning kan nu vid behov väljas bort från betalningsdialogens förenklade vy på samma sätt som andra tillagda knappar.
Ta bort en inaktuell knapp för val vid betalning om verksamheten inte längre tar emot kontant betalning eller inte tar emot betalning med kort och alternativet därmed inte ska kunna väljas.

För att ta bort en knapp högerklicka på knappen och välj Ta bort knapp.

Samfakturering - Tidigare betalda order från webshop

Vid större antal order som har betalats via annan aktör på Internet såsom Klarna Checkout, kan dessa nu också bokas av som betalda via Samfakturering.

Kunden har då betalningsvillkor kontant, vilket betyder att fakturan registreras som betald efter avstämning från aktören. De olika köpen i kassan på nätet kan då vara sammanslagna på ett kundnummer för ändamålet, där köparens kontaktuppgifter ligger i leveransadressen på ordern.

Betald vid Samfakturering används då på betalningsvillkoret kopplat till en kontantkund. Körningen kommer då att registrera betalningarna av order där kunden har betalningsvillkoret märkt för kontant och att ordern är betald via shopen.

Beställningsunderlag - Lagerartiklar i strukturer

I normalfallet inkluderas inte produkter som inte är lagerartiklar såsom strukturens huvudprodukt när beställningsunderlag skapas från en kundorder med strukturer.

Enbart lagerartiklar i strukturer är en ny inställning som kan avmarkeras för att även skapa produkter som inte är lagerartiklar i beställningsunderlaget. Koppla bort inställningen i de fall strukturerna är ordnade på ett sådant sätt att huvudprodukter och detaljer som inte är märkta som lagerartikel också ska läggas till underlaget.

Beställningsunderlag - Summa leverantör / låsta rader

Om låsta rader förekommer på leverantören så att de inte kommer med på beställningen, visas summan för leverantören med låsta rader exkluderade från summeringen i fönstrets statusrad. Detta innebär att man ser beloppet som blir beställning, samtidigt som summan för låsta rader redovisas separerat.

 

 

 

Beställning - Transaktioner - Enhetsantal i skärmlistan

Om Enhetsantal används vid beställning till leverantör är det nu möjligt att välja in ett antal kolumner i listan på beställningens transaktionssida. Detta gör det möjligt att direkt se antalen i listan och att de kan inkluderas vid export av skärmlistan till Excel.

Följande nya kolumner återfinns då tillsammans med ordinarie antalsbegreppen:

Kolumn

Innehåll

Enh.best.antal

Beställt antal i enhet på transaktionen.

Enh.lev.antal

Levererat antal efter inleverans.

Enh.värde1

Transaktionens värde för enhet 1.

Enh.värde2

Transaktionens värde för enhet 2.

Enh.värde3

Transaktionens värde för enhet 3.

Uppackningsunderlag - Nya kolumner i skärmlistan

Om Uppackningsunderlag används för att plocka ut enstaka rader från flera beställningar vid delleveranser från leverantör, kan nu ett antal nya kolumner väljas in i skärmlistorna.

Kolumn

Innehåll

Volym

Transaktionens volym, produktens volym multiplicerat med det beställda antalet.

Best.punkt

Produktens beställningspunkt.

Max lagerantal

Max antal i lager (eller förpackningsantal) för produkten.

Alt.prodnr 1-10

Möjlighet att välja in 10 olika alternativa produktnummer.

Variant 1-10

Variantprodukt och 10 eventuella varianter.

Detta ger då t.ex. möjlighet att lägga ut EAN-Nummer i listorna, eller att färglägga rader baserat på villkor innehållande produktens egenskaper registrerade som alternativa nummer eller varianter.

Prisrapport - Sålda produkter - Inneliggande order

I kontakten med kunden kan nu också inneliggande kundorder som ännu inte har fakturerats visas i fliken Sålda produkter.

Visa inneliggande order kan användas när företaget t.ex. samfakturerar kunden en gång per vecka, eller varannan vecka och listan därmed kanske innehåller förhållandevis gamla priser.

Listan med tidigare statistik kompletteras då med senaste order till kunden, både vad gäller själva fliken Sålda produkter och även knapplistan som visar historiken för kunden och produkten på den rad som är vald.
Ordertransaktioner lägger sig normalt sist i knapplistan som är sorterad på datum, och skiljer såg åt från tidigare transaktioner i statistiken i och med att de saknar fakturanummer.

Produkter - Ökat antal FTI-vikter

I takt med att användning av förpackningsavgifter ökar har nu antalet vikter höjts från tidigare 6 till nu 12 möjliga vikter för registrering. Vikter som kan tillkomma där kanske också avgiften läggs utanför själva priset, kan då t.ex. vara olika typer av plaster och alternativ till plaster.

Produkter. Vid registrering finns av produkter finns nu 12 möjliga FTI-vikter att använda för olika typer av förpackningar.

Rubriker. De tillhörande rubrikerna kan också anpassas med upp till det antal vikter som används.

 

FTI-rapport. I utskriften FTI-rapport har nu också ytterligare kolumner för de nya vikterna tillkommit. Om vikterna används fullt ut kan designens orientering också ändras till liggande i de fall rapporten tas till skrivare eller bildskärm.

 

Kunder - Fakturor - Kommentar

Det är nu möjligt att skriva en kommentar till en faktura i kundreskontran när kundfakturor hanteras av flera personer. Kommentaren i reskontran är inte kopplad till kommentar / försäljningstext vid själva försäljningen i kundordern. Texten kan istället användas för betalningsinformation som t.ex. reklamationsärenden och att betalningspåminnelser inte ska skickas. Kommentaren är på ett obegränsat antal tecken, vilket betyder att den kan fyllas på med olika typer av information.

Kunder - Fakturor. Det är möjligt att lägga till eller förändra kommentaren i avsnittet fakturor från kundkortet tillsammans med övriga ändringsbara uppgifter såsom förfallodatum eller status för kravbrev. Om kommentaren inte är synlig, öka fönstrets storlek i höjdled.

 

Fakturaregistrering. Om en faktura registreras direkt i reskontran utan tidigare kundorder finns möjlighet att ange en kommentar på fakturan redan i samband med registrering. Texten kan i det fallet gälla anledningen till att fakturan registreras separat i reskontran.

Kundinbetalningar. På samma sätt kan kommentaren granskas och förändras i samband med att fakturan registreras som betald.

Förskott genom kundreskontra. Om förskott registreras som kundinbetalning och därefter regleras mot kundfaktura, kan kommentaren användas som en beskrivning av förskottet.

Kassa - Betalning av faktura. Även när inbetalning sker via Kassa kan eventuell kommentar på fakturan granskas och vid behov förändras.

Skärmlistor. Utöver möjligheten att registrera kommentaren, kan uppgiften också väljas in som kolumn i tillhörande skärmlistor i reskontran.

Kundreskontra. Genom att välja egenskapen Skriv kommentar vid design av Kundreskontra, kan rapporten skrivas ut med kommentar för varje faktura.
Kommentaren skrivs då i förekommande fall med start på en egen rad efter de övriga designade uppgifterna.

Krav / kontoutdrag. I samband med att fakturor granskas i dialogen Välj fakturor för utskrift av Krav / kontoutdrag visas också eventuell kommentar kopplad till fakturan. Kommentaren visas löpande på en eller flera egna rader efter fakturan, (2) i figuren.

 

Kommentar kommer på samma sätt att skrivas ut med start på en egen rad när knappen Skriv ut listan till skrivare väljs. Utskriften av själva listan i dialogen med fakturorna utgör då underlaget för blanketterna i Krav / kontoutdrag.

Kunder - Fakturor - Ändra fakturablankett

I kundfakturor är det möjligt att ändra vissa uppgifter i reskontran såsom förfallodatum. Via knappen Ändra faktura är det också möjligt att ändra uppgifter på själva fakturablanketten.

 

Till uppgifter som kan ändras hör då t.ex. referensuppgifter, kundens ordernummer, godsmärkning och fakturans språk, som ligger till grund för vilken blankettdesign som ska användas vid utskriftstillfället.

Rättigheter för att göra förändringar i en befintlig faktura följer rättigheter för att ändra uppgifter i reskontran. D.v.s. användaren ska ha rättigheter för att ändra kunduppgifter för att även kunna ändra fakturablanketten.

Kunder - Söklista fakturor - Nya kolumner för leverans

Referens, Telefon och E-mailadress har tillkommit som nya kolumner i söklistans avsnitt med uppgifter rörande Leveransadress. Detta innebär att totalt följande kolumner är möjliga att välja in för levereransadressen:

Kolumn

Beskrivning

Leverans namn

Namn på kundens Leveransadress.

Leverans referens

Referens hos mottagaren registrerad på ordern.

Leverans utd.adress

Utdelningsadress för kundens Leveransadress.

Leverans postadress

Postnummer och ort för kundens leveransadress.

Leverans telefon

Mobiltelefon till Er referens registrerat på referensen.

Leverans e-mail

E-mail till Er referens registrerat på referensen.

Leverantörer - Fler signaturer för attestering

Om fler signaturer används för attestering av fakturor finns nu möjlighet att ange upp till 10 olika personer.

Signaturer för alla användare som finns registrerade kommer sedan också att föreslås vid registrering av leverantörsfakturor från leverantören.

 

Leverantörer - Inleveranser - Visa faktura

I de fall Inleveransbokföring används finns nu också möjlighet att öppna en lagrad leverantörsfaktura på samma sätt som i andra listor med leverantörsfakturor.

 

Fakturan kan då alltså öppnas från Inleveranser på samma sätt som från Fakturor nere till vänster i leverantörsfönstret.
Detta då också förutsatt att inleveransen är avbokad mot en faktura, och att den finns sparad i den avsedda mappen för lagrade leverantörsfakturor.

Högerklicka på inleveransen för att visa fakturan direkt på skärmen eller skriva ut den ut den på skrivare.

 

Leverantörer - Inleveranser - Ej avbokade inleveranser

För att lättare kunna hitta ej avbokade inleveranser från leverantörsbilden, kan alla inleveranser som inte är avbokade mot faktura tas fram.
Välj Inleveranser nere till vänster i leverantörsfönstret när ingen leverantör har angivits i fönstret och listan visar inleveranser för alla leverantörer.

Visa enbart ej avbokade inleveranser används därefter för att visa de leverantörer och inleveranser som inte är avbokade.

Leverantörer - Fakturaregistrering - Ej avbokade inleveranser

Om Inleveransbokföring används kan listan med inleveranser kopplade till leverantören öppnas när leverantören har valts för registrering.

Visa enbart ej avbokade vid val av inleverans är ett alternativ som används för att begränsa listan till enbart ej tidigare avbokade inleveranser.

Alternativet är från början påkopplat vilket innebär att en begränsad lista visas när leverantören har valts. Högerklicka på listan och välj bort alternativet för att istället visa alla inleveranser på leverantören i listan.

På samma sätt finns också alternativet och den begränsade listan när inleveranser bokas av i samband med Attestering.

Leverantörer - Betalningsförslag - Nya kolumner BIC och IBAN

Som en komplettering till tidigare Bankgiro och Plusgiro registrerade på leverantören, kan nu också kolumnerna BIC / Swiftnummer och IBAN / Kontonummer väljas in i skärmlistan med fakturor i Betalningsförslag. Detta för att på samma sätt kunna granska registrerade uppgifter också vid utrikes betalningar utöver ordinarie kontrollfunktion när uppgifter saknas.

Leverantörer - Betalningsförslag - Listorna med fakturor

Listorna via knappen Pil-ner vid internnummer och fakturanummer med fakturor möjliga för betalning har nu utökats med ett antal kolumner. Detta för att lättare kunna hitta en faktura t.ex. på grundval av belopp eller förfallodatum, t.ex. när betalningsförslag inte har skapats automatiskt.

Listorna innehåller information om fakturan i följande kolumner; Internnummer, leverantörens fakturanr, leverantörens namn, fakturadatum, förfallodatum, valuta, fakturabelopp och saldo efter tidigare delbetalningar och avdrag.

Visa enbart fakturor som inte ligger i Betalningsförslag är ett alternativ som kan användas för att exkludera de fakturor som redan är registrerade i betalningsförslaget.

Högerklicka på listan och välj alternativet för att begränsa listorna med fakturor möjliga för betalning till de som ännu inte har registrerats.

Motsvarande alternativ finns också tillgängligt för att visa enbart ej redan registrerade fakturor i samband med Avbokning av leverantörsfakturor.

Projekt - Leverantörsfakturor och Tidrapporter

 

På samma sätt som tidigare Offerter, Order, Fakturor och Beställningar kan nu också Leverantörsfakturor och Tidrapporter där projektet ingår visas som separata listor från projektbilden.
Informationen visas via knapparna med alternativen till vänster om de ackumulerade beloppen i fönstret Projekt.

Lev.fakturor visar alla leverantörsfakturor där ett projekt är registrerat om inget projekt är valt i fönstret. Genom att välja en faktura i listan aktiveras det aktuella projektet.
Om ett projekt tidigare är valt i fönstret visar listan fakturor där detta projekt ingår i fakturans bokföringsunderlag. Om fakturan är lagrad kan den även öppnas och granskas från projektet.

Tidrapporter innehåller registrerade tider, ej uppdaterade och tidigare debiterade historiska transaktioner. När ett projekt är aktiverat och knappen väljs kommer all registrerad upparbetad tid med avseende på t.ex. anställda och debiteringskoder att visas i listan.

Utskrifter Administration - Projektrapport - ID-Nummer

Kolumnen Nummer i Projektrapport innehåller produktnummer för typer med produkttransaktioner. Den nya kolumnen ID-Nummer kommer nu att komplettera denna typ av transaktioner med orderns eller beställningens nummer och fakturanummer vid dessa typer av transaktioner i rapporten.

Innehållet i de båda kolumnerna Nummer och ID-Nummer kan då sammanfattas enligt följande:

Nummer

Debiteringskod, produktnummer eller verifikationsnummer beroende på typ av transaktion.

ID-Nummer

Ordernummer, fakturanummer eller beställningsnummer vid typerna Produkter, Order eller Beställningar.

Länkar. Om kolumnen är invald och utskriften tas till bildskärm kan också relaterade order, beställningar och fakturor öppnas och granskas på skärmen vi länkarna.

 

Utskrifter Administration - Inneliggande order - Avtal

Om avtal finns registrerade som fasta order för periodvis fakturering av t.ex. hyra och liknande, finns det nu bättre möjligheter att granska kommande order innan Fakturera fasta order utförs.

I rapporten Inneliggande order väljs först ordertypen reserverad för fasta order. Växla därefter urvalet från Leveranstid till Nästa datum för fasta order och ange ett intervall för datum, kopplade till registrerade datum för fasta order.

 

Rapporten kommer då att innehålla de order som är föremål för fakturering gällande datum. Nästa datum för fakturering då också att visas i rapporten i kolumnen Nästa datum.

Registrering av datum. Nästa datum förekommer nu också på samma sätt i samband med att datum registreras på order. Listan med order visar Nästa datum i positionen för orderdatum, och är fältet tomt saknas datum på ordern. I detta fall kommer raden med ordern också att rödmarkeras i listan för att indikera att den saknar datum och inte kommer att faktureras.

Utskrifter Administration - Inneliggande offert

Följande har tillkommit i rapporten för utskrift av inneliggande offerter:

Huvuduppgifter på en rad. Uppgifter från offertens huvud med t.ex. offertnummer och datum kommer inte längre att repeteras för varje rad vid utskrift till skrivare eller bildskärm. De första kolumnerna med huvuduppgifter skrivs bara en gång, liknande som tidigare i rapporten Inneliggande order.

Leveranstid på transaktionsnivå kan nu också vid behov väljas in som kolumn i rapporten i de fall leveranstid anges redan i offertläget.

Skriv kommentar Huvud. Genom att välja egenskapen Skriv kommentar Huvud vid design av Inneliggande offert, kan rapporten skrivas ut med kommentar registrerad offertens huvud.

Skriv kommentar Rader. På samma sätt kan också eventuella kommentarer på transaktionsnivå inkluderas i rapporten.

Kommentarerna skrivs beroende på inställningar med start på en egen rad efter de övriga designade uppgifterna för varje offerthuvud eller transaktion i offerten.

Utskrifter Administration - Leveransbevakning - Kommentarer

På liknande sätt kan också kommentarer registrerade i beställningar till leverantör skrivas ut i rapporten Leveransbevakning.

Skriv kommentar Huvud avser då eventuell beställningstext föreslagen från leverantören, och eventuellt förändrad på beställningens huvudsida.

Skriv kommentar Rader skriver på motsvarande sätt de beställda produkternas beställningstext i rapporten.

Utskrifter Administration - Leveransplanering

Följande har tillkommit i dialogen Leveransplanering med avseende på strukturer och kommentarer:

Fliken Struktur. Det är nu också möjligt att kontrollera en struktur i en order i dialogen Leveransplanering. När en orderrad med underliggande strukturdetaljer har valts i listan med transaktioner aktiveras fliken Struktur.

 

Fliken Struktur visas om strukturer ingår i urvalet.

Om transaktionen i sin helhet inte kan levereras p.g.a. av att en detalj saknas, kan översikten med strukturen användas för att lättare avgöra vilken detaljprodukt som orsakar bristen.
Uppgiften Strukturantal i förhållande till Disponibelt saldo visar tillgängligheten och eventuell differens på de ingående detaljerna. De produkter i strukturen som inte kan levereras rödmarkeras i listan på samma sätt som i den ordinarie listan med ordertransaktioner.

Fliken Kommentar. Om en detalj som innehåller en kommentar markeras i listan, visas kommentaren i sin helhet i fliken Kommentar. Fliken flaggas på samma sätt som kommentar från orderns huvud eller transaktionsrad för att indikera att kommentar finns bakom fliken.

Spara kommentar. Kommentar från orderns huvud, transaktionsrad eller strukturdetalj kan också kompletteras med information i leveransläget. Efter att kommentaren har förändrats används knappen Spara för att för att spara förändringen på transaktionen.

Lägg tidstämpel till kommentar finns på motsvarande sätt nu också i dialogen Leveransplanering. Via knappen läggs automatiskt en ny rad i kommentaren med datum, tid och användarens signatur. När knappen har valts kommer markören också att ställa sig efter stämpeln och komplettering av kommentaren kan påbörjas.

Utskrifter Administration - FTI-rapport - Kunder med Avgift

I de fall man tar betalt för FTI-Avgift för emballage av kunden via alternativet Avgift på kundkortet, finns nu möjlighet att enbart inkludera dessa kunder i rapporten.

Enbart kunder med avgift innebär att bara kunder med Avgift ikryssad tas med i rapporten. Andra kunder som kanske betalar sina miljöavgifter själva inkluderas då inte i urvalet. Om alternativet används kommer det också att föreslås automatiskt när rapporten körs nästa gång.

Utskrifter Administration - Blanketter - Antal sidor

Tillsammans med Sidnummer kan nu Antal sidor väljas in på samtliga blanketter. Antal sidor är det totala antalet sidor i en och samma blankett och kan visas som t.ex. Sida 2 (av 4) eller liknande.

Sidnumret kan då t.ex. vara högerjusterat och antal sidor vänsterjusterat för att passa ihop vid ett större antal sidor. Eventuella ledtexter och justering ställs då in i fältens Egenskaper.

 

 

 

Utskrifter Administration - Blanketter - Enhetsantal

Om enhetsantal används på blanketter i samband med delleveranser kan nu också uppgiften Enh.Rest.antal väljas in tillsammans med de tidigare fälten Enh.Best.antal och Enh.Lev.antal.

 

Enh.Rest.antal visar då skillnaden mellan beställt antal och levererat antal i enheten t.ex. på Följesedeln.

Utskrifter Administration - Order - Summa Avgift

Summan av orderns ingående avgifter vid försäljning baseras i normalfallet på orderns levererade antal i försäljningsblanketternas sidfot. Om den befintliga inställningen för att istället basera summor på det beställda antalet används, kommer denna nu också att påverka summan av avgifterna i orderbekräftelsen. Detta gäller både avgift specificerad på blankettens rader, samt summa avgifter i sidfoten.

Totalsummor i orderblankett baseras på Beställt antal redovisar tillsammans med övriga summor också Summa Avgift baserat på vad som är beställt, t.ex. om det levererade värdet ofta är noll vid tillfället för utskriften av orderbekräftelsen.

Design av blanketter - Leveranstid som datum - Annan mask

Normalt används masken för att formatera leveranstid som datum enligt vanlig ISO-standard med året först. Om man istället önskar att formatera leveranstid enligt andra datumformat finns nu nya möjligheter för detta.

Den omvända masken dd/mm/yyyy med året sist, kan då t.ex. användas vid internationell handel där denna typ av formatering är mer vanlig.

 

Välj masken i listan med förslag till andra masker och ändra eventuella skiljetecken eller lägg till annan text kring variablerna för dag, månad och år.

Innehåll


Nyheter version 2020-05-07

  Gå till www.winbas.com Hjälp om Winbas Hjälp