Version 2022-12-01

Winbas hjälp

Tidigare Nyheter

Nedan följer tidigare nyheter i Winbas för respektive version med start från version 2022-12-01.

Version 2022-12-01

Version 2022-12-01

Order / faktura - Anpassa frågan Summan är noll

Varningen visas när summan är noll beroende på att antingen antal eller pris är lika med noll för att förhindra nollförsäljningar, t.ex. när pris inte är angivet i samband med kundorder. Frågan kan nu anpassas till att istället visas som meddelande nere i statusraden.

Detta innebär att knappen Ja eller Nej inte behöver tryckas i de profiler där man av olika skäl inte önskar att besvara frågan. Ett exempel kan vara vid registrering av nollorder för effektuering av lagertransaktioner.

Genom att trycka knappen Pil-ner för att expandera dialogen kan länken Anpassa användas för att direkt nå inställningen, och på detta sätt direkt koppla bort dialogen. För att växla tillbaka inställningen öppnas Anpassa varningar och signaler.

Frågan kan på motsvarande sätt också anpassas till en varning med meddelande i Serviceorder.

Leveransadresser - Leveransinformation

Ett fält för en kommentar har tillkommit för information om leveransen i kundens leveransadresser, samt även det egna företagets leveransadresser. Informationen kan t.ex. bestå av uppgifter såsom portkod, beskrivningar eller annan typ av förklarande anmärkning.

Kunder - Leveransadresser. Leveransinformation är tillgänglig för registrering på kundens leveransadresser. Informationen kommer därefter att föreslås vid registrering av kundorder. Använd fältet vid behov av ytterligare information om mottagaren av leveransen när ordern skickas.

Om uppgiften inte syns i fönstret, öka fönstrets storlek i höjdled.

Kolumnen Information kan också väljas in i skärmlistan med registrerade adresser på kunden för en bättre överblick.

Order / faktura - Anpassa leveransadress. På samma sätt som tidigare för telefon och e-mail, kan också informationsfältet väljas in i orderfönstret. Den föreslagna texten kan sedan förändras på ordern i det enskilda fallet.

Klicka på knappen pil-ner i rubriken för att välja in uppgiften vid redigering av leveransadress på ordern.

Offertregistrering. På motsvarande sätt kan också uppgiften anpassas vid registrering av offert, t.ex. för att granskas när kundens fasta leveransadress automatiskt väljs in.

Eventuella förändringar kan då också sparas med knappen Spara leveransadress på kund.

Kassa - Anpassa kunduppgifter. Genom att använda knappen Anpassa i sektionen längst ner i Kassa, kan även leveransadressens informationsfält visas i sektionen Kund.

Om fältet med leveransinformation inte visas och inte är valt för redigering sparas det automatiskt från den föreslagna leveransadressen.

Projekt. Leveransinformation kan också anges i kundens leveransadress angiven för projekt. Uppgiften kommer att föreslås på kundordern när projektet väljs vid registrering om så är inställt i projektet.

Företagets leveransadresser. Leveransinformation har även tillkommit för registrering på företagets leveransadresser som används vid beställning i samband med inköp från leverantör.

Använd knappen för registrering av leveransadresser i beställningsfönstret för att lägga upp leveransinformation som sedan föreslås på beställningen.

Beställning - Anpassa leveransadress. På samma sätt som på en kundorder enligt ovan kan också beställningens adressuppgifter anpassas med möjlighet att välja in leveransinformation när den behöver förändras i det enskilda fallet.
Vid beställning från leverantör är det alltså istället företagets egna leveransadress som förändras vid behov.

Utskrifter Administration - Blanketter. Leveransinformation kan väljas in tillsammans med övriga uppgifter om leverans på samtliga blanketter där uppgifter om leveransadress förekommer.

Produkter - Täckningsgrad % vid prissättning

Om modellen Vägt inpris används för lagervärdering i produktregistret kan det genomsnittliga historiska priset bli inaktuellt vid stora prisökningar. Komponenten för kostnad i täckningsbidraget kan då bli missvisande i förhållande till det pris som sätts. Displayen av TG % vid priser i produktkortet och nettopriser i specialprislistor kan då istället visas baserat på det mer aktuella Netto inpris.

Inställningen TG vid prissättning baseras på bestämmer vilken kostnad som ligger till grund för täckningsgraden som visas:

Netto inpris SEK innebär att täckningsgraden som visas i prislistan beräknas på det registrerade inköpspriset och eventuella påslag. Netto inpris SEK är standardalternativet som gäller både i produktkortet och specialprislistor.

Kostnad enligt V.I.T betyder att TG baseras på den modell för lagervärdering som är inställt på produkten, som då t.ex. istället kan vara det vägda inpriset.

Inleverans - Alternativa nummer och varianter i skärmlistan

Det är nu möjligt att välja in alternativa produktnummer och varianter registrerade på produkten i skärmlistan med transaktioner vid Inleverans.
Detta innebär att begrepp såsom produktens märke, modell, EAN-nummer och annan information kan visas vid registrering eller när en beställning väljs för inleverans.
Vissa leverantörer kan också använda begrepp som Material ID som är registrerat som alternativt nummer på produkten. Lagerpersonalen har då möjlighet att välja in relevanta fält för att underlätta inleveransen.

Detta öppnar också möjligheten att färglägga skärmlistan med transaktioner baserat på villkor innehållande produktens egenskaper registrerade som alternativa nummer eller varianter.

Attestering - Lägg till ytterligare signatur

Normalt ändras tidigare registrerade uppgifter för attestering i avsnittet Leverantörer - Fakturor. Det är nu också möjligt att göra vissa tillägg i samband med själva attesteringen.

Om en användare registrerad för attestering av en faktura önskar att en ytterligare person ska godkänna fakturan, är det nu möjligt att lägga till ytterligare signaturer även inne i attestfunktionen.
Använd knappen Fler signaturer för att lägga till en ytterligare signatur.

MC och TC ligger tidigare på fakturan som kompletteras med LH.

Utöver de användare som finns registrerade för attestering, kan också administratörer och användare med rättighet Fakturaregistrering lägga till ytterligare personer i samband med attestering.

Utskrifter Administration - Inneliggande order - Lagerplacering

Vid förplanering av plockandet av utgående leveranser refererar lagerplacering vanligen till vilket område på lagret produkterna står.

Kolumnen Lagerplats har tillkommit och visar vilket lager som transaktionen tillhör om lagerplatser används. Beroende på inställningen Lagerplacering på produkt kommer placeringen att avse produkten t.ex. beroende på om batcher istället används. Kolumnen kan väljas in som ett komplement till att göra ett urval på lagerplats.

Kolumnen Lagerplacering är nu möjlig att välja in i rapporten för information om produktens placering. Om lagerplacering på lagerplatser används kommer placeringen för transaktionens lagerplats i första hand att visas. Annars visas produktens ordinarie lagerplacering i rapporten.

Urval på lagerplacering kan göras via det egna urvalet på produkt via knappen pil-ner, eller knappen för senast använda egna urval.

Beroende på kodsystem där placeringen t.ex. börjar med en kod för området, kan urvalet göras för placeringar inom ett specifikt område på lagret.

Skriv enbart valda fält till fil finns nu som alternativ i rapportens design. Det innebär att enbart relevanta kolumner inkluderas när rapporten skickas till Excel och underlaget används för vidare bearbetning eller omsortering.

Utskrifter Administration - Blanketter - Beställningspunkt

Tillsammans med produktens Max lagerantal eller leverantörens förpackningsantal kan nu också fältet Beställningspunkt väljas in i designen för samtliga blanketter där produkter skrivs ut.
Välj t.ex. in uppgiften på plocksedeln för att den som plockar ska kunna vara uppmärksam på när en produkt behöver beställas.

Utskrifter Administration - Krav / Kontoutdrag - Förfallet och ränta

Normalt skrivs summa ej förfallet, förfallet belopp och räntebelopp i sidfoten på blanketten Krav/Kontoutdrag.

Nu kan också totalbeloppet, alltså summan av förfallet belopp och räntebelopp väljas in i designen för blanketten om ränta används på kunderna. Detsamma gäller summa förfallet och räntebelopp i kundens valuta.
Fälten kan t.ex. användas när kravbrevet skickas via EDI-växel.

För ytterligare information om fälten i kravbrevet se avsnittet:

Summor i kundens valuta.

Utskrifter Bokföring - Huvudbok med konto på skrivbord

När knappen i utskriftsmenyn används för att lägga ut huvudboken på skrivbordet, kan nu också konto sparas i genvägen. Detta betyder att det konto som har angivits i dialogen och föreslås i dialogen när genvägen väljs. Använd funktionen för snabb åtkomst till vanligt förekommande konton som ska kontrolleras.

Innevarande period föreslås tillsammans med kontot.

Säljstöd - Dokument

Följande ytterligare funktioner har tillkommit vid registrering av dokument på organisation, kontakt eller projekt i Säljstöd.

Referens avser avsändaren av ett registrerat e-mail, skaparen av en PDF eller författaren av ett dokument.

Avsändaren som referens registreras automatiskt för vissa filtyper, t.ex. när mail dras / släpps eller kopieras / klistras in i respektive skärmlista med dokument. Även i filtyper där det finns en registrerad författare, som i t.ex. Office-programmen kommer referensen att föreslås när filen registreras.
Referensen för ett registrerat dokument kan också förändras i via alternativet Ändra registrering.
För skickade dokument kan referensen istället utgöra mottagaren av dokumentet, t.ex. den valda kontakten på organisationen.

Pil ner. Via knappen Pil ner vid fältet i dialogen är det möjligt att välja bland befintliga referenser, t.ex. kontakter på organisationen eller referenser på kunden i projektet. Även tidigare använda referenser på dokument i organisationen eller projektet kan väljas in.

Registrera datum och tid. Normalt föreslås datum från filens skapat datum i utforskaren och kan därefter ändras vid registrering. Det är nu också möjligt att registrera tiden när filen skapades.

Datum och tid är en inställning som administratören kan göra som innebär att också en tidstämpel sätts tillsammans med datum. Tidpunkten föreslås på samma sätt från den fil som registreras och kan också förändras i dialogen. Tiden kommer då också att visas i skärmlistan tillsammans med datum och utgöra en sortering under samma dag.

Kopiera filer till servermapp. Delade dokument placeras normalt i en gemensam delad mapp på servern.

När filer kopieras / klistras in, eller dras och släpps i utforskaren från en lokal mapp, är det nu möjligt att göra en kopiering till gemensam servermapp så att alla användare får åtkomst till dem.

I dialogen som visas är det möjligt att välja om en genväg till originalfilen ska skapas, eller om en kopia ska placeras i den gemensamma servermappen. Registreringen i dokumentdatabasen kommer då istället att peka på den kopierade filen.

Fråga om kopiering till mapp är en inställning som kan stänga av att dialogen för kopiering visas. Om frågan om kopiering inte används, kommer genvägar alltid att skapas till filer som dras in från filsystemet.

Mappar för dokument. Det finns nu möjlighet att definiera egna mappar på serverenheten för de mappar som delas av alla användare. T.ex. kan mappen för e-mail som klistras in, eller dras in från Outlook in ändras. Även mappen där lokala kopierade filer till servern placeras kan ändras till en annan gemensam mapp.

Standardmapp

Innehåll

<Server>\Dokument

Word och Excel-filer som skapas i Säljstöd.

<Server>\Mail

E-mail som klistras in från Outlook.

<Server>\Dokument

Kopierade filer från lokal mapp till server.

Projekt - Ta bort dokument. Normalt tas ett dokument bort genom att markera det i listan, högerklicka och välja alternativet Ta bort dokument.
Nu kan också knappen F9 - Ta bort väljas när dokumentet är markerat. Detta betyder samtidigt att risken för att ta bort ett projekt minskar när avsikten är att ta bort ett dokument, och att frågan Ta bort dokument visas istället för frågan Ta bort projekt.

Inläsning av prislistor - Inläsning av varianter

Som ett komplement till att använda importfunktionen i produktkortet för att läsa in data rörande varianter till produktregistret, kan en mask för varianter nu definieras i Inläsning av prislistor.

Varje variant mappas i masken på samma sätt som också tidigare har varit möjligt för alternativa nummer.
Fördelen med masken jämfört med den ordinarie importfunktionen är att varianterna placeras kolumnvis i sidled i filen som importeras, vilket gör materialet mer överskådligt och lättarbetat när flera variantvärden per produkt förekommer.

Innehåll


Nyheter version 2022-09-01

  Gå till www.winbas.com Hjälp om Winbas Hjälp