Version 2022-09-01

Winbas hjälp

Tidigare Nyheter

Nedan följer tidigare nyheter i Winbas för respektive version med start från version 2022-09-01.

Version 2022-09-01

Version 2022-09-01

Användare och rättigheter - Enskilda WB-rättigheter

Det är nu möjligt att dela ut enskilda rättigheter för funktioner kopplade till menyalternativet Statistik som normalt körs av administratörer med s.k. WB-rättigheter.

Detta innebär att administratören inte behöver dela ut ordinarie WB-rättigheter när vissa användare ska använda en funktion.

T.ex. kan enbart Justering av statistik tilldelas inköpare och justeringar kan göras av inlevererade produkter vid felaktigheter, och då också av personal utan administratörsrättigheter. Funktionen kan därefter också förslagsvis läggas ut på användarens Skrivbord för lättare åtkomst.

Välj Pil-ner vid WB-rättigheter för att fälla ut och visa enskilda WB-rättigheter.

Följande funktioner kan tilldelas enskilda rättigheter som normalt annars kräver rättigheter för administratör:

Statistikperioder

Justering av statistik

Återskapa statistik

Kontroll av Kunder, Leverantörer & Produkter

Analysera lagersaldon

Analysera vägda inpriser

Ta bort Statistik

Borttagningslogg

Avgift vid försäljning - Transaktioner i skärmlistor

I de fall automatisk avgift vid försäljning används för olika typer av skatter eller panter, kan nu också kolumnen Avgift väljas in på ett antal sidor med försäljningstransaktioner.

Kolumnen gör det möjligt att utöver orderns totala avgift, även kunna se den detaljerade avgiften på transaktionen. Detta alltså på samma sätt som den kan specificeras i försäljningsblanketternas rader.

Avgift kan väljas in i följande transaktionssidor

Offertregistrerings transaktionssida och därmed också i söklistans transaktioner.

Order / faktura - Transaktioner och transaktioner i söklista för order och fakturor samt i Serviceorder.

Kassa - Kolumner och fält.

Kunder - Statistik.

Produkter - Statistik.

Kunder - Avgift. Eftersom krysset Avgift på kunden bestämmer om kunden är föremål för avgift så kan avgifter på transaktionerna liksom på orderhuvudet nollställas eller skapas när man t.ex. byter kund eller kopierar order mellan kunder. Transaktionerna kan också förändras vid procentuella angivelser där kunderna har olika prislistor.

Kunder - Fakturor - Ändra fakturablankett

Projekt. I dialogen där referensuppgifter, märkningar och fakturans språk kan ändras, kan nu också projekt justeras i efterhand på själva fakturablanketten.

Om projektet ändras på fakturan kommer projektet också att ändras i reskontran.

Ändra i statistik är ett alternativ som innebär att ändringar som görs i blanketten också ändras i statistiken för fakturan. Uppgifter som kan ändras på blanketten och som också förekommer i statistiken är då fakturans Godsmärke, Er order och Projekt.

Söklista fakturor - Sortering på namn och datum

När en faktura ska väljas på grundval av kundens namn, kommer listan med fakturor nu också att sorteras på fakturadatum. Det betyder att kundens alla fakturor listas i kronologisk ordning vilket gör det lättare att hitta t.ex. den senaste fakturan. Sorteringen kommer i detta fall innebära att den senaste fakturan för kunden lägger sig överst vid sökning mot kundens namn.

Ett exempel kan vara när kunden ofta köper samma saker och en tidigare faktura ska kopieras. I dialogen Kopiera faktura ställs sortering på kunden namn och den senaste fakturan kan lättare väljas, kanske beroende på senaste priser och likande.

Samma princip gäller även för sortering på kundnummer och namn i t.ex. söklistan för offerter samt t.ex. tidigare kopierade beställningar till leverantör och kundorder.

Alternativa produktnummer - Listan med produkter

När alternativa produktnummer används för olika typer av märkningar visas alla produkter med begreppet i en lista när numret anges i produktkortet. Följande har tillkommit i denna lista:

Rapport för listan. Listan med ingående produkter kan skrivas ut eller skickas som en förteckning över ingående produkter till Excel.

Utskriftsalternativen är alltså motsvarande de som finns i vanliga söklistor och skärmlistor när man högerklickar i listan.

Sida vid sida fäster sökresultatet på samma sätt som i den ordinarie söklistan för produkter och man kan klicka på respektive produkt och få upp den på produktkortet.

Order - Spärra varningar vid försäljning per kundgrupp

Istället för att spärra vid varningar generellt för alla kunder kan spärrar nu istället sättas på kunder i vissa kundgrupper. Spärrar vid varning om förfallna fakturor och överskriden kreditgräns sätts då på kundgruppen istället för i inställningar för order.

På detta sätt kan olika regler användas för de stora kedjorna med många fakturor, jämfört med de mindre kunderna.

Tillåt kontantförsäljning på spärrad kund innebär också att en kund som har spärrats genom varning har möjlighet att köpa för kontant betalning. Inställningen gäller alltså på samma sätt som när flaggan Spärrad har satts på kunden.

Kassa. Om inställningen Tillåt kontantförsäljning på spärrad kund används kommer enbart alternativet Kontant att vara tillgängligt i kassans betalningsdialog. Alternativen Följesedel och Faktura kommer att vara är gråmarkerade och kan inte användas på samma sätt som när kunden är spärrad.
Om inställningen inte används kommer försäljning inte att kunna ske i kassan om varningen är spärrad i inställningar eller på kundens grupp.

Leveransplanering. Om kunden är föremål för varning och kundens grupp har spärrats, kommer inte kundens order att tas med i leveransplaneringen. Detta alltså på samma sätt som när de generella spärrarna är påkopplade i inställningar för order. Spärrade order kommer då istället att upptas i listan med undantagna order.

Kassa - Spärra betalningsvillkor kontant för Följesedel / Faktura

Som ett komplement till att spärra för enbart kontant betalning på angiven kontantkund, kan nu också alla kunder med betalningsvillkor kontant spärras för order och fakturering.

Spärra alla kunder med kontant för Följesedel / Faktura är ett nytt alternativ som innebär att alla kunder med betalningsvillkor kontant enbart kan betala kontant i betalningsläget och att alternativen Följesedel och Faktura inte kommer att vara tillgängliga.
Syftet med inställningen kan vara att undvika felaktiga följesedlar eller fakturor till kunder som har registrerat betalningsvillkor kontant och inte ska kredit i samband med köpet.

Kundinbetalningar - Gränsbelopp för räntetransaktion

Om en inbetalning uppfyller kriterierna för räntetransaktion finns nu också möjlighet att ange ett gränsvärde för att transaktionen ska skapas. Om fakturan överskrider antal kreditdagar, men räntebeloppet är lägre än gränsvärdet kommer inte frågan om att skapa räntetransaktion att visas och ingen transaktion kommer att skapas.

Enbart på belopp högre anger gränsvärdet som registreras i kronor (systemvalutan) och räknas om vid jämförelsen mot andra valutor.

Inleverans - Rapport - Sortering

Som standard sorteras rapporten med inleveranser i registreringsordning (ID) uppdelad per leverantör. Det finns nu också möjlighet att ställa in sorteringen på beställningens nummer och transaktionens radnummer eller produktnummer.

Sortering av rapport väljs i menyn Visa nere till höger i statusraden för att ställa om sorteringsordningen för ingående transaktioner.

Justering av statistik - Uppdatera kostnader för utleveranser

I samband med att uppdatering av prisuppgifter på produkter görs vid en prisförändring av inleveranstransaktion, kan nu också kostnader för utleveranser på produkten uppdateras automatiskt.

Uppdatera även kostnader för efterföljande utleveranser är ett alternativ i dialogen för uppdatering av prisuppgifter på produkt som innebär att eventuella utleveranser som har skett efter prisändringen också förändras för de produkter som påverkas.

Kostnader i statistik för försäljning från samma dag sätts då till angivet pris för inleveransen, eller det uppdaterade vägda inpriset beroende på lagervärderingsmodell. Detta också förutsatt att produkten är märkt med Kostnad från produkt och inte har en manuellt angiven kostnad.
Alternativet ger en korrektare bild av marginalen vid en kostnadsförändring och innebär att man undviker manuella ändringar i försäljningsstatistiken.

Om alternativet väljs i dialogen kommer det också att föreslås nästa gång justering av transaktioner av typen inleverans utförs.

Utskrifter Administration - Blanketter - Summa netto

Fältet Summa netto har tillkommit i alla försäljningsblanketter och används tillsammans med fältet Netto ápris t.ex. på fakturan.

Summa netto visar Netto ápris efter rabatter multiplicerat med levererat antal. Summan skrivs med den noggrannhet som har ställts in i fältet Netto ápris med avseende på antal decimaler.

Använd fältet tillsammans med nettopriset för en exakt avrundning i summan mot nettot t.ex. vid maskinell inläsning av fakturor. Vid behov kan också antal decimaler ökas för de båda fälten för att redovisa en högre precision än två decimaler.

Säljstöd - Projekt - Välj projekt

Följande har tillkommit när ett projekt ska väljas i fönstret Projekt i Säljstöd:

Sortering i söklista projekt. Normalt sorteras söklistan stigande baserat projektets nummer om den öppnas med knappen Pil-ner från fältet Projektnr.

Genom att klicka på kolumnrubriken för t.ex. nummer ändras till omvänd sorteringsordning. I söklistan med projekt kan nu fallande sorteringsordning sparas så att projektet med det högsta numret alltid visas överst i listan.

Spara sortering. Sortera först om listan i önskad ordning och välj därefter alternativet Spara utseende genom att högerklicka i söklistan. Ett annat möjligt sorteringsbegrepp skulle kunna vara Startdatum i fallande ordning för att få det senaste eller mest aktuella projektet överst när söklistan öppnas från Projektnr.

Senaste använda projekt. På samma sätt som senaste använda projekt i administrationen i Winbas, kan nu senast använda projekt också väljas i Säljstöd. Senaste använda projekt visas i en snabbmeny med de sista aktuella projekten där det senast använda projektet visas överst i listan.

Senaste använda projekt.

Välj senast bearbetade projekt med symbolen Pil-höger eller tangenterna Alt+Pil-höger i fältet för projektets nummer.

Säljstöd - Dokument - Signatur och namn

Dokument som har skapats eller registrerats på organisation, kontakt eller projekt kommer nu också att innehålla signaturen för användaren som har registrerat filen.
Detta innebär att kolumnerna Signatur och Användare kan väljas in i respektive skärmlista för dokument.

Signatur

Signaturen för den användare som har skapat eller registrerat dokumentet.

Användare

Namnet på användaren för signaturen i dokumentet.

Ändra registrering. Signatur föreslås från inloggad användare och kan också ändras i det enskilda fallet. Använd alternativet Ändra registrering för att ändra registrerade uppgifter för dokumentet.

Innehåll


Nyheter version 2022-05-25

  Gå till www.winbas.com Hjälp om Winbas Hjälp