Version 2020-01-03

Winbas hjälp

Tidigare Nyheter

Nedan följer tidigare nyheter i Winbas för respektive version med start från version 2020-01-03.

 

Version 2020-01-03

Version 2020-01-03

Söklista Produkter - Alternativa produktgrupper

Som en komplettering till den ordinarie produktgruppen kan kolumnen Alt.grupper nu väljas in i söklistan med produkter.

Om kolumnen väljs in kommer Alternativa produktgrupper visas i listan för respektive produkt och ger då en överblick över registrerade alternativa grupper. Om det finns flera grupper på en och samma produkt, kommer dessa att radas upp i cellen som Grupp1, Grupp2 o.s.v.

 

Produktgrupper - Knapplistan och inaktiva produkter

Beroende på regelverket för om inaktiva produkter ska visas i söklistan kommer detta även att gälla när Knapplistan med tillhörande produkter visas från listan med produktgrupper. Om inställningen Visa enbart aktiva i söklistan är aktiverad, kommer alltså enbart aktiva produkter att visas även i knapplistan.

Detta gäller också på samma sätt för kundgrupper och leverantörsgrupper beroende på inställningar för kunder och leverantörer.

Kunder / Leverantörer - Hämta adressuppgifter

Funktionen för att hämta adressuppgifter baserat på namn, telefon eller organisationsnummer byter gränssnitt för tjänsten på den anropade servern. Stödet för de tidigare anropen slutade att fungera den sista december 2019. Denna version har stöd för den nya typen av anrop.

Websida är ytterligare en uppgift som hämtas tillsammans med adressuppgifterna om den finns registrerad på servern.

Mer information är en ny länk som visas i dialogen efter sökning och kan användas för att öppna informationssidan om det sökta företaget (hos Eniro).

Kunder - E-lösenord

E-lösenord på kundkortets baksida som används av kunden vid e-handel kommer nu att vara maskat för användare som inte har rättigheten Ändringar Kunder. Detsamma gäller det eventuella personliga lösenordet på kundens referenser.

 

 

E-lösenord är inte tillgängligt när inte ändringar görs.

Även i t.ex. rapporter såsom Kundutskrift och söklistan med kunder är E-lösenord dolt när dessa används.

Leverantörer - Maxbelopp vid fakturaregistrering

För att begränsa risken för att man skriver in felaktiga fakturabelopp vid registrering av leverantörsfaktura finns nu möjlighet att lägga ett maxbelopp på leverantören. Fakturor från olika leverantörer kan då variera där t.ex. en tjänst såsom fönsterputs inte ska kunna kosta mer än 5000 kr, men vid inköp av varor till försäljning så kanske maxbeloppet ska ligga på en miljon.

Uppgiften återfinns längst ner på leverantörens framsida. Om den inte syns, öka fönstrets storlek i höjdled.

Om fakturabeloppet är större än maxbeloppet visas meddelandet Överskridet maxbelopp.

Leverantörsfakturor - Kommentar

Det är nu möjligt att skriva en kommentar till en leverantörsfaktura i olika skeden i reskontran. Kommentaren är på ett obegränsat antal tecken, vilket betyder att den kan fyllas på med olika typer av information.

Fakturaregistrering. Genom att öka fönstrets storlek i höjdled finns möjlighet att registrera en kommentar på fakturan redan i samband med nyregistrering.

 

Attestering. På samma sätt kan en kommentar läggas till eller förändras i samband med attestering av fakturan. Ett exempel på kommentar kan vara när användaren inväntar en kreditfaktura p.g.a. fel pris eller liknande och då avvaktar med attestering.

Leverantörer - Fakturor. Fakturans kommentar kan också förändras i avsnittet fakturor från leverantörskortet tillsammans med övriga ändringsbara uppgifter såsom fakturadatum eller förfallodatum.

Skärmlistor. Utöver möjligheten att registrera kommentaren, kan uppgiften också väljas in som kolumn i tillhörande söklistor och skärmlistor.
Vissa av dessa skärmlistor har också kompletterats med andra uppgifter, såsom Momskod och Inleveransnr som fanns tillgängliga vid Fakturaregistrering men inte tidigare vid t.ex. Attestering.

Leverantörsreskontra. Genom att välja egenskapen Skriv kommentar vid design av Leverantörsreskontra, kan rapporten skrivas ut med kommentar för varje faktura.
Kommentaren skrivs då i förekommande fall med start på en egen rad efter de övriga designade uppgifterna.

Inleverans - Summa påslag

Beroende på fönstrets storlek visas nu också summan av transaktionernas påslag, á Inpåslag SEK.

 

Summan är alltså värdet av inpåslag per styck i förhållande till antal på respektive transaktion och visas då baserat på vilken typ av transaktioner som visas i listan, totalt eller på en vald beställning.

Inleverans - Inleveransdatum

I de fall inleverans t.ex. görs i efterhand finns nu möjlighet att ändra datum för inleveransen i samband med uppdateringen när inleveransen avslutas. Detta betyder att Systemdatum inte behöver ändras för att sätta ett annat datum på leveransen, detta görs då istället i dialogen Uppdatera inleveranser.

 

Ändra föreslaget systemdatum.

Datum som påverkas är då t.ex. Inleveransdatum på produktkortets framsida samt datum i statistiken.

Lagerjustering - Synkronisering av produktuppgifter

Synkronisering av produkt kan nu också göras från Lagerjustering för att för att automatiskt visa detaljer på den valda produkten om produktkortet är öppnat.

Detsamma gäller informationslistor på skrivbord för t.ex. Lagersaldo vid lagerplatser, Orderantal eller Disponibelt antal.

Beställningsunderlag - Beställningar per leveranstid

I vissa fall önskas beställningar med enhetlig leveranstid, då många leverantörer kan ha svårt att hantera olika leveranstider i en och samma beställning.

Dela upp beställningar per leveranstid är ett nytt alternativ i dialogen Skapa beställningar som används när man avser att skapa flera beställningar till samma leverantör med avseende på olika leveranstider i beställningsförslaget.
Alternativet kommer tillsammans med uppdelning per ordernummer att sparas tills nästa gång funktionen används och då föreslås automatiskt.

Leveranstid i skärmlistan. Leveranstid har tillkommit som möjligt att välja in i skärmlistan i Beställningsunderlag för att lättare kunna avgöra hur en eventuell uppdelning kan komma att bli.

Om kolumnen har valts in i skärmlistan visas den också i Knapplistan med transaktioner i listan där leverantörer kan väljas.

Order - Avgifter i annan valuta

Vid försäljning i utrikes valuta där faktureringsavgift eller fraktavgift används, finns nu möjlighet att ange avgiften i den aktuella valutan istället för valutaomräkning från SEK.

Faktureringsavgift i annan valuta. Via knappen Valutor öppnas inställningar för faktureringsavgift i utländsk valuta. Detta ger möjlighet att styra faktureringsavgift per valuta, både vad gäller gränsbelopp och själva avgiften.

 

Om en valuta inte finns registrerad sker valutaomräkning från SEK vid försäljningen på samma sätt som tidigare.

Frakt i annan valuta. På motsvarande sätt kan också fraktavgift ställas in för respektive valuta om frakt som fast belopp tillämpas. Det betyder på samma sätt en fast fraktavgift oberoende av valutakurs.
Det gör det också lättare att kommunicera vilket gränsbelopp som gäller och vad avgiften är i den valuta kunden köper in i.

Ränta på nästa faktura - Expeditionsavgift

Om fakturering av räntetransaktioner sker på nästa vanliga faktura, finns nu möjlighet att ange en specifik expeditionsavgift som automatiskt läggs till fakturan om ränta utgår.

Expeditionsavgift vid ränta på nästa faktura. Aktivera expeditionsavgift för nästa faktura genom att ange avgiften i inställningar för räntefakturering.

Dialogen Räntetransaktioner på faktura som visas i samband med faktureringsfunktioner kommer att indikera att expeditionsavgift läggs till berörda fakturor. Avgiften kan också kopplas bort i dialogen vid det enskilda faktureringstillfället.

E-mailavisering med Outlook - Ange avsändare

Normalt skickas e-mail med blanketter från det egna användarkontot och den egna adressen, kanske med möjlighet att ändra avsändaren med knappen Från i Outlook om mailet visas innan det skickas.

 

När blankett skickas med e-mail via Outlook finns nu kompletterande inställningar med avseende på den adress som ska stå som avsändare av mailet. Det är då möjligt att ange huvudadressen vid försäljning, samt att även specificera adress per typ av blankett; offert, order, faktura o.s.v. Om huvudadressen används är det också möjligt att ange att den egna adressen ska användas på enskilda blanketter såsom t.ex. offerten.

Använd avsändare även från Outlook innebär att de adresser som finns registrerade för E-mail beställning och E-mail försäljning även ska användas vid alternativet Outlook för avisering av e-mail.

Knappen Specificera öppnar vyn för att specificera adress per typ av blankett. Detta ger också möjlighet att istället ange att användarens egna adress ska användas på enskilda blanketter. Enbart adresser som är godkända av administratören kan användas när mailet skickas.

Symbolen Pil-ner vid respektive adress öppnar en lista med registrerade adresser. Listan gör det möjligt att välja in en adress från i den s.k. "Globala adresslistan", alltså adressboken med e-postadresser upplagda av administratören för mailservern.

Utskrift till bildskärm - Skicka som e-mail

När en blankett skickas som e-mail efter förhandsgranskning på bildskärm kommer också avsändande e-postadress att sättas enligt regelverket beskrivet ovan.

 

Dessutom föreslås ämnesrad och text i mailet på samma sätt som vid t.ex. Direktutskrift. Detta betyder också att eventuella variabler såsom referenser och godsmärkning i texten används även när mailet skickas från bildskärmsutskriften.

Utskrifter Administration - Krav / Kontoutdrag

Blankettnamn används för att skriva ut blankettens namn istället för att använda en fritext i blankettens sidhuvud.

Genom att ange blankettnamn tillsammans med kravtext för respektive kravkod och språk, är det möjligt att ange olika rubriker i blanketten med avseende på fakturans status.

Beroende på kravkod skulle t.ex. följande texter kunna användas:

1

Påminnelse

2

Inkassokrav

3

Betalningsföreläggande

Om Blankettnamn är invalt i blankettens design och saknas i Kravtexter kommer istället blanketts standardnamn att skrivas ut. Detsamma gäller Kontoutdrag oavsett förfallet som kan användas för att skicka ett kontoutdrag till kunder med öppna fakturor.

 

Extern hantering

Det finns också möjlighet att ange att kravkoden innebär att fakturan ska skickas för hantering till extern aktör, och att man då inte längre själv driver ärendet med kunden.

Som ett komplement till att kanske rödmarkera fakturan med statuskoden, ges då en signal i samband med inbetalning eller inläsning av betalfil i händelse av att kunden ändå betalar fakturan. I detta läge kan det vara viktigt att informera t.ex. inkassoföretaget att en inbetalning har skett.

Vid manuell inbetalning kan också signalen anpassas till ett meddelande i en dialogruta och visas i statusraden när fakturan väljs.

Utskrifter Administration - Lagring av fakturajournaler

Det är nu möjligt att ange en mapp för att aktivera elektronisk lagring av fakturajournaler i pdf-format. Det betyder samtidigt att det inte är nödvändigt att skriva ut journalen på skrivare. Filen skapas oavsett vilket utskriftsalternativ som har valts. Väljs t.ex. fil, skapas filen i den avsedda mappen och visas därefter på skärmen.
Detta innebär följande om lagring av fakturajournal är aktiverad:

 

Bildskärm. Vid integration bekräftas dialogen, journalen lagras i mappen och rapporten presenteras på bildskärm.

 

Skrivare. Utskrift till skrivare fungerar på samma sätt som när funktionen inte är aktiverad, där skrivardialogen visas med skillnaden att en extra körning för lagringen också utförs.

 

Fil. Ingen dialog för val av fil visas, utan filen lagras direkt i den avsedda mappen direkt och visas sedan i associerad pdf-läsare.

Vid alla utskriftsalternativ är det också möjligt att öppna den skapade filen via länken i statusraden.

Mappen anges för respektive reskontra i inställningar för kunder och inställningar för leverantörer.

Utskrifter Administration - Produktetiketter - Varianter

På samma sätt som tidigare Alternativa produktnummer, kan nu också produktens Varianter skrivas ut i en design av produktetiketter. Detta innebär att totalt 11 nya fält kan väljas in för utskrift inklusive Variantprodukt samt Variant 1 till 10.

Utskrifter Administration - Blanketter - Varianter

Design av blanketter. Varianter kan på motsvarande vis nu också väljas in för utskrift på samtliga blanketter som innehåller transaktioner med produkter såsom Beställningar, Order eller Fakturor.

Utskrifter Bokföring - Momsrapport till fil

I de fall uppladdning av momsredovisning sker med fil till skatteverkets e-tjänst, kommer nu utöver själva perioden också företagsnamnet automatiskt att läggas till filnamnet. Detta för att lättare kunna separera de olika filerna när flera företag används i verksamheten.

Återskapa statistik - Förslag av kalenderår / statistikår

Normalt föreslås innevarande kalenderår i dialogen Återskapa statistik. Om ett Annat statistikår baserat på statistikperioder är angivet i Inställningar Allmänt, kommer de föreslagna intervallen i dialogen istället att grundas på gjorda inställningar.

Winbas Push-teknik

Informationen nedan vänder sig främst till tredjepartsutvecklare av applikationer mot Winbas med hjälp av Push-tekniken.

 

Återskapa statistik. När en anpassning sköter schemaläggningen av Återskapa statistik via Push t.ex. under nattetid, kan utöver kalenderåret nu också eventuellt statistikår användas i anropet.
För att använda det registrerade statistikåret skickas bokstaven S i kommandot.

Starttag

Data

Sluttag

<wbstatistik>

Y, 2019 eller S

</wbstatistik>

Beskrivning: Återskapa statistik utförs för innevarande år (Y), annat specificerat år (såsom 2019) eller (S) för statistikår.

För ytterligare detaljer se avsnittet:

Kassa - produkten finns inte. Vid registrering i Kassa och den angivna produkten inte finns registrerad, skickas kommandot Ej befintlig produkt till anpassningen. Detta alltså på samma sätt som tidigare vid t.ex. registrering i beställning eller kundorder.

Starttag

Data

Sluttag

<!prodnr>

Prodnr

<!prodnr>

Beskrivning: En ej befintlig produkt har angivits i Produkter, Offertregistrering, Order / faktura, Serviceorder, Kassa, Beställning, Inleverans eller Beställningsunderlag.

Ta bort företag - Borttagning av Access-databas

Av säkerhetsskäl kommer inte längre företag i Access-databaser att tas bort från filsystemet i servermappen. Borttagning innebär nu istället att filen byter namn och inte längre finns med i listan över tillgängliga företag.

 

Ta bort företag. Filen FTG1.mdb kommer efter borttagning istället att heta REM_FTG1.mdb. En återställning av ett av misstag borttaget företag är därför i efterhand möjligt genom att ändra tillbaka till det ursprungliga filnamnet. En definitiv borttagning av filen får då istället göras av administratören via filsystemet på servern.

Innehåll


Nyheter version 2019-08-01

  Gå till www.winbas.com Hjälp om Winbas Hjälp