Version 2021-10-20

Winbas hjälp

Tidigare Nyheter

Nedan följer tidigare nyheter i Winbas för respektive version med start från version 2021-10-20.

Version 2021-10-20

Version 2021-10-20

Ordertyper - Ökad längd i serierna för ordernummer

På samma sätt som tidigare för fakturanummer, har den maximala längden för ordernummer ökats från sex positioner till sju positioner vid angivelse av ordernummerserie. Detta innebär att en serie kan ökas gånger 10 vid behov och att det totala antalet ordernummer ökas med cirka nio miljoner.

Använd den extra positionen när många kundorder eller serviceorder finns registrerade för att öka en serie upp till miljonintervallet som kanske är på väg att ta slut.

Order - Ytterligare momssatser vid exportförsäljning

I och med denna version har antalet momssatser vid exportförsäljning utökats för att stödja ett större antal differentierade momssatser inom EU. Antalet momskoder möjliga att använda är nu 20 inklusive ordinarie moms 1-3 och täcker då in de olika ländernas momssatser vid debitering av moms vid privatförsäljning.

Order / faktura - Söklista utan följesedel utskriven

När söklistan öppnas från orderfönstret är det möjligt att bara visa order där följesedel inte är utskriven. Genom att växla till alternativet Enbart följesedel utskriven, kan listan istället begränsas till enbart order som inte är slutexpedierade. Detta t.ex. när Samfakturering används och fakturering av färdiga sker vid vissa tillfällen som en gång per vecka.

Använd knappen Pil-ner till höger om kryssrutan nere i söklistans statusrad för att växla vy.

På motsvarande sätt är det också möjligt att växla vyn med kundorder utan följesedel utskriven även i Kassa.

Order / faktura - Transaktioner - Ändra Rabatt på flera rader

Som ett alternativ till att förändra netto på en order kan Rabatt nu förändras på flera enskilda transaktionsrader samtidigt.
Genom att först markera flera rader med hjälp av Ctrl eller Shift tangenterna och sedan välja F7 - Spara, kommer den angivna rabatten att registreras på valda orderrader.

Offertregistrering. På samma sätt kan rabatt också ändras på flera markerade rader i samband med Offertregistrering. Detta tillsammans med det offererade antalet på varje rad.

Offertregistrering - Föreslå statustext

Om fördefinierade statustexter används vid registrering och uppföljning av offerter, kan nu en text föreslås automatiskt vid registrering av en ny offert.

Föreslå vid ny offert kan väljas på en text inne i fönstret med statustexter för offerter som öppnas med knappen Statustexter.

Inleverans - Prisuppdatering av strukturprodukter i beställning

När en tidigare beställning väljs vid inleverans kan priser på färdiga strukturprodukter (tillverkning) ha förändrats med anledning av att ingående detaljers kostnad har ändrats. Priset på huvudprodukten stämmer i då inte överens med priset i beställningen. Om det finns inaktuella prisuppgifter i registrerade strukturprodukter i beställningen, visas dialogen Prisuppdatering av strukturprodukter i beställning.

Listan med strukturprodukter innehåller beställningens ingående strukturprodukter där priset inte överens jämfört med summan av detaljernas kostnad. Kolumnerna visar det befintliga priset i beställningen samt det nya priset framräknade priset på produkten. Kryssrutorna vid varje strukturprodukt ger möjlighet att välja bort enstaka rader för ändring.

Ändrade detaljer i struktur visar de detaljprodukter som har en förändrad kostnad i den huvudprodukt som är vald i listan med strukturprodukter. Detta innebär alltså att de detaljer som visas utgör underlaget för prisändringen i beställningen.

Högerklicka på listan med strukturprodukter för att skriva ut eller skicka den till Excel. Detsamma gäller listan med ändrade detaljer för den valda huvudprodukten.

Statusraden visar antal rader med strukturprodukter för ändring i beställningen. Den ger också möjlighet att avmarkera eller markera samtliga rader med strukturprodukter.

Fråga om prisuppdatering av strukturer är ett alternativ som ger möjlighet att stänga av eller aktivera dialogen för prisändringar i inställningar för inleveranser. Inställningen är vid uppgradering automatiskt aktiverad för företag med strukturer av typen Inleverans.

Inleverans - Skanna produkt vid beställning

På samma sätt som vid inleverans utan beställning kan produkter som ingår i en beställning skannas och aktiveras för inleverans.

Skanna produkt vid beställning positionerar till fältet produktnummer och söker produkten i beställningen när produktnummer eller annat alternativt nummer har skannats från streckkod. Raden med produkten aktiveras också på samma sätt om numret har angivits manuellt i fältet.
Inställningen görs via menyn Visa i fönstrets statusrad.

Inleverans - Rapport

Följande har tillkommit i rapporten som visas på bildskärm efter att registrerade transaktioner för inleverans har uppdaterats:

Enhetsantal. Om enhetsantal används kan ett antal nya fält för rubriker och enheter väljas in i rapporten. Det är då möjligt att t.ex. se antal lådor tillsammans med antal kilo beroende enhet.

Enheten lådor är invald tillsammans med den ordinarie enheten kilo.

Följande fält återfinns i rapporten om enhetsantal används:

Enh.antal

Levererat antal i enhet på transaktionen.

Enh.rub1

Rubrik 1 vid enhetsantal som t.ex. 'Längd'.

Enh.värde1

Transaktionens värde för enhet 1.

Enh.rub2

Rubrik 2 vid enhetsantal som t.ex. 'Bredd'.

Enh.värde2

Transaktionens värde för enhet 2.

Enh.rub3

Rubrik 3 vid enhetsantal som t.ex. 'Höjd'.

Enh.värde3

Transaktionens värde för enhet 3.

Enh.text

Text vid enhetsantal.

Summering av Antal. På liknande sätt som i statusraden i fönstret Inleverans visas nu också summan av det inlevererade antalet per leverantör tillsammans med summerade belopp i rapporten. Detta då också förutsatt att kolumnen Antal är invald i rapportens design.
Om kolumnen Enh.antal är invald i rapporten summeras även enhetsantal på samma sätt.

Inventering - Kommentar

Det finns nu möjlighet att ange en kommentar till en transaktion i samband med inventering. Kommentar kan anges för att beskriva anledningen till ett inventerat antal och kan sedan följas upp på produktens statistik. Anledningen kan t.ex. vara nedskrivning vid defekt vara eller felräkning vid en tidigare inventering.

Skärmlistan. Utöver möjligheten att registrera kommentaren, kan uppgiften också väljas in som kolumn i skärmlistan.

Import av inventeringsdata. Vid inläsning av data från fil skapad i t.ex. Excel med transaktioner som utgör underlag för inventering finns möjlighet att också bifoga kommentar i positionen efter Inventerat antal.

Inventeringsrapport. Genom att välja egenskapen Skriv kommentar vid design av Inventeringsrapport kan rapporten skrivas ut med kommentar för varje transaktion.
Kommentaren skrivs då i förekommande fall med start på en egen rad efter de övriga designade uppgifterna.

Produktstatistik. Efter utförd inventering finns kommentaren registrerad i statistiken för inventeringstransaktionen på produkten.

Betalningsförslag - Kommentar

Det är nu möjligt att visa kommentaren till en leverantörsfaktura i Betalningsförslag på samma sätt som andra skeden i reskontran.

Genom att öka fönstrets storlek i höjdled finns möjlighet att granska kommentaren på fakturan och även lägga till och göra förändringar.

Skärmlistan. Fakturornas kommentarer kan också väljas in som kolumn i skärmlistan för en bättre överblick.

Status på leverantörsfaktura. Om en faktura som t.ex. inte är attesterad väljs för registrering i Betalningsförslag visas ett meddelande om detta. Om en kommentar finns registrerad på fakturan visas den också i dialogen. Kommentaren i kan i detta fall innehålla skälet till att den ännu inte är attesterad, som att det kommer en kreditering.

Skapa betalningsförslag. Om kommentarer förekommer på fakturor i informationslistan som inte uppfyller kriterierna för att ingå i betalningsförslaget, kommer också kommentaren att visas i listan. Undantagna fakturor kan då t.ex. gälla ej attesterade fakturor eller leverantörer och fakturor som är spärrade.

Faktura-attest - Lagrade fakturor och konteringar

Följande har tillkommit för att underlätta granskningen av inskannade dokument och tillhörande konteringar vid attestering av leverantörsfakturor.

Visa alla fakturor är en funktion som öppnar alla lagrade leverantörsfakturor som ligger i listan för attestering. Om fakturorna t.ex. ligger i pdf-format och är associerade till Edge kommer de olika fakturorna att ligga som flikar i läsaren som då kan placeras bredvid Winbas huvudfönster.

Hanteringen är alltså ett komplement till att dubbelklicka, eller högerklicka på varje rad och välja alternativet från snabbmenyn för att visa fakturan.

Knapplista med kontering. Som ett alternativ till att öppna konteringsbilden för att granska konteringen, kan nu knapplistan till vänster användas för att se befintlig kontering på fakturan.

Grupp-attest. Detta innebär att knappen Kontering enbart behöver användas om förändringar ska utföras i den befintliga konteringen vid Grupp-attest, alltså när konteringen från början är färdigställd.

Attestkonto. Om kontering av attestkonto istället är inställt kan knapplistan användas för att se den tidigare konteringen av fakturan, samt eventuella tidigare attesteringar gjorda av andra användare.

Utseendet på knapplistan styrs av de kolumner som har valts in i den bakomliggande konteringsbilden. Om t.ex. Signatur har valts in i konteringen visas också kolumnen Signatur i knapplistan

Leverantörer - Växla leverantör

När fönstret Statistik eller Fakturor ligger vid sidan om huvudfönstret Leverantörer, kommer dessa fönster nu också att växla leverantör när en annan leverantör väljs för registrering. Detta på samma sätt som tidigare t.ex. Kunder - Statistik som också växlar innehåll.

Öppna fönster inte behöver alltså stängas innan en annan leverantör väljs, t.ex. när funktionen Sida vid sida används.

Produkter - Export av leverantörspriser

Export av leverantörspriser innebär att en tabseparerad textfil skapas och öppnas i Excel för eventuell vidare bearbetning. Filen kan utgöra en rapport över t.ex. inpriser på en leverantör oavsett om leverantören är huvudleverantör på produkten. Exporten fungerar på samma sätt som en utskrift till fil i utskriftsmenyerna.

Följande alternativ kan väljas:

Leverantörspriser för produkt skapar en fil med alla priser på produkten från olika leverantörer, alltså samma innehåll som i själva skärmlistan i fönstret.

Priser för leverantör exporterar hela sortimentet för den leverantör som är vald i listan och visas i fönstret. Alla produkter med ett registrerat leverantörspris med leverantören kommer att omfattas.

Alla leverantörspriser innebär att alla registrerade leverantörspriser i företaget kommer tas med vid exporten.

Produkter - Struktur - Vikt och Volym i skärmlistan

Kolumnerna Vikt och Volym har tillkommit i strukturens skärmlista och visar detaljernas uppgifter registrerade på produktkortet.
Använd kolumnerna när t.ex. strukturen består av komponenter med olika registrerade vikter och där listan kanske utgör ett underlag som skickas till Excel.

Produkter - Informationslistan Orderantal - Nya kolumner

Ett tiotal nya kolumner från orderns huvud är nu möjliga att välja in i listan som visar inneliggande order där den aktuella produkten ingår. T.ex. kan Kommentar väljas in från orderhuvudets Kommentar / försäljningstext när den används för olika typer av märkningar som kanske också färgsätts i listan beroende på innehåll.

Produkter - Informationslistan Beställt antal - Er order

Kolumnen Er order med leverantörens ordernummer kan nu väljas i listan med produkter som ligger för beställning. Välj in kolumnen i listan som hänvisning i fortsatt korrespondens eller för att t.ex. möjliggöra sortering på begreppet.

Justering av Statistik - Nya kolumner i skärmlistan

Det är nu möjligt att välja in ett antal nya kolumner i skärmlistan vid Justering av statistik. T.ex. kan valutakurs väljas in på transaktion för försäljning eller inleverans. Det kan då underlätta vid jämförelser mellan omräknat belopp i systemvalutan och summan i utländsk valuta.

Följande kolumner har tillkommit möjliga att välja in vid Justering av Statistik:

Kolumn

Innehåll

Inpåslag

Påslag per styck registrerat vid Inleverans från produkten eller leverantören, eller fördelad kostnad registrerad vid Beställning.

Valutakurs

Valutakurs registrerad vid tillfället för inleverans eller utleverans.

Momskod

Orderns momskod vid försäljning.

Leveranstid

Transaktionens leveranstid.

Expedierad

Normalt signaturen för den som har plockat, packat eller tagit emot ordern.

Er order

Mottagarens ordernummer.

Godsmärke

Märkning av godset registrerat på ordern.

Projekt - Nästa nummer vid registrering

Administratören kan nu lägga på ett löpnummer för nya projekt som används när nummer utelämnas på samma sätt som t.ex. i Kunder. Ange ett startvärde i ett intervall på upp till åtta positioner i inställningar för projekt.

Projekt. I projektmodulen blir det då möjligt att få nästa lediga projektnummer automatiskt. Systemet tilldelar projektnummer när det nya projektet sparas om man själv inte har angivit ett eget nummer.

Order / Faktura. Om löpnummer för nästa projekt finns angivet och inställningen Projekt registreras alltid används kommer dialogen Automatregistrering av projekt att visas med nästa nummer föreslaget på ordern. Detta då också förutsatt att projekt har utelämnats på ordern. Om dialogen bekräftas registreras projektet med angivet namn och kunduppgifter.

Detta gäller också på andra ställen där automatregistrering av projekt förekommer såsom Offertregistrering och Serviceorder.

Utskrifter Administration - Fakturor - QR-kod för betalning

Vid design av blanketten är det nu möjligt att lägga in en QR-kod (Quick Response) på fakturan till kunden. Utskriften innehåller då en tvådimensionell streckkod som kan skannas vid betalning och består av uppgifter om t.ex. fakturanummer, belopp och bankgiro.

Kunder som använder mobiltelefon eller läsplatta med kamerafunktion kan då via bankens applikation skanna koden och betalningsinformationen förslås automatiskt.

Detta ökar även säkerheten vid betalning då manuell inmatning undviks.

QR-koden som skrivs ut på fakturan innehåller följande:

Fakturatyp.

Företagets namn.

Organisationsnummer registrerat i Inställningar Allmänt.

Fakturanummer eller OCR-nummer om invalt på fakturan.

Fakturadatum.

Förfallodatum.

Fakturabelopp.

Momsbelopp.

Betalningstyp (PG/BG) beroende på vilken uppgift som förekommer på fakturan.

Plusgironummer eller bankgironummer.

Utskrifter Administration - FTI-rapport - Eget urval

Vid utskrift av FTI-rapport finns utöver urval på kundgrupp nu också möjlighet att göra ett eget urval från valfritt fält i kundregistret.

Använd t.ex. urval på kundens landskod vid behov av att ta ut rapporten för ett visst land i kombination med alternativet Exportförsäljning.

Utskrifter Administration - Detaljstatistik - Eget urval på Ordertyp

Om ordertyp väljs via eget urval på kundnivå visar rapporten försäljning enbart på den valda typen av faktura. Detta betyder att uppdelning av statistiken i rapportens olika nivåer kan göras t.ex. för vanlig försäljning (oftast typ 1), order för serviceärenden, samlingsfakturor eller kontantförsäljning.

Utskrifter Administration - Rapporter - Lagerplats

Om lagerplatser används i verksamheten har kolumnen Lagerplats tillkommit i några rapporter kopplade till inleverans och utleverans.

Leveransbevakning. I rapporten med beställningar gjorda till leverantör kan man välja in till vilket lager som beställda förväntas artiklar ankomma.

Leveransplanering. I rapporten kopplad till Leveransplanering är det nu möjligt att välja in Lagerplats som kolumn vid utskriften för att se från vilket lager utleveransen sker. Detta alltså på samma sätt som i transaktionssidan i själva dialogen.

Kolumnen Lagerplats är alltså ett komplement när listan normalt körs med alla lagerplatser istället för en enskild lagerplats i urvalet.

Utskrifter Bokföring - Huvudbok från annan rapport på Bildskärm

När länkar används vid utskrift till bildskärm för att öppna huvudbok från en annan rapport kommer nu den period som visas vara samma som urvalet i ursprungsrapporten. Detta gäller då för konton med många transaktioner som annars kan överskrida flera sidor, som t.ex. försäljningskonton eller lagerkonton.

För konton med ett mindre antal rörelser t.ex. en eller ett par per månad, kommer istället hela räkenskapsåret att inrymmas på en sida.

Utskrifter per resultatenhet. På motsvarande sätt kommer också t.ex. Huvudbok per resultatenhet att visas när ett konto väljs för en resultatenhet i Resultatrapport för resultatenhet istället för företagets ordinarie huvudbok.
Detta alltså på samma sätt som att urvalet på resultatenheten och kontot görs i Huvudbok per resultatenhet från utskriftsmenyn.

Detsamma gäller Utskrifter per projekt som då kommer att visa projektets Kontoutdrag när en länk för ett konto används.

Innehåll


Nyheter version 2021-04-08

  Gå till www.winbas.com Hjälp om Winbas Hjälp